Tarih Sınavlarında Çıkabilecek Önemli Bilgiler

tarih-önemli-bilgiler

Tarih Sınavlarında Çıkabilecek Önemli Bilgiler 

Tarih kpss,yks .. gibi sınavlarda üstünde durulan ve önemli bilgileri bir araya getirerek sizlere paylaşmış bulunuyoruz. Bu bilgilerin arasında ÖSYM sınavlarında doğrudan veya dolaylı olarak sorulan bilgilerde yer almaktadır. Sınavlara bu şekilde daha kolay çalışarak ders tekrarı yapabilirsiniz bu yüzden sizlere tavsiyemiz bir kere bile olsa bu bilgilerin üstünden geçmenizi tavsiye ediyoruz. 


1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda yaptırılan en eski köşk çinili köşktür
Günümüzdeki jandarma teşkilatı 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı Devletinde Subaşı adı altında hizmet etmiştir?
günümüze ulaşmış en eski Osmanlı medresesi İznik Süleyman Paşa Medresesi dir
Osmanlı Devletinde meydana gelen ilk yeniçeri isyanı ve meydana geldiği padişah dönemi  : Buçuk Tepe – II. Murat
Orhan Bey döneminde atanan ve bilinen ilk Osmanlı kadısı  Dursun Fakih
Padişahın ata binmesine yardımcı olan görevli Rikabdar
Avusturyalıların Osmanlılar  (Türkler) için kullandığı ifade Nacarlar
Saray ve başkentte dini törenlerin düzenlenmesi ve yönetilmesinden sorumlu görevli Nakibüleşraf
Sancak sistemi doğrultusunda yetiştirilen ilk ve son Osmanlı padişahları  I. Murat – III. Mehmet
Fahrüddin lakabıyla bilinen Osmanlı padişahı Osman Bey’dir
Padişahın özel işlerinin (silahını ve elbisesini temizlemek, tamir etmek ve çamaşırlarını yıkamak gibi) düzenlendiği saray bölümü Has Odadır
“Şıkkı Sani” olarak da ifade edilen Divan üyesi devlet adamı  Defterdar’dır
Osmanlı devletinde “Bağdat fatihi” olarak anılan padişah IV. Murad
Atina Harabeleri adlı eserinde Türk Marşına yer veren ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart
Osmanlı Devleti’nde Müslüman tüccarlara verilen isim  Hacegan
Topkapı Sarayı koleksiyonunda bulunan 1650 yılına tarihlenen ve Osmanlı dönemine ait en eski mekanik saat örneği Şeyh Dede tarafından yapılmıştır
Osmanlı Devletinde şehirlere gelen yabancıların ve seyyahların ücretsiz kalıp yemek yedikleri kurum Kalenderhane
18. yy da Mozart’ın 5 Numaralı Konçertosu “Türk Konçertosu” olarak tanınmaktadır.
II. Mahmut teskeresi”(dâhili pasaport ) adıyla İstanbul’a vize uygulaması getirilmiştir. 
“Denize düşen yılana sarılır” diyerek “Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla” Rusya’dan yardım isteyen Osmanlı padişahı II. Mahmut’tur. (Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı esnasında.) 
Osmanlı için “hasta adam” ifadesini kullanan kişi Rus Çarı I. Nikola’dır. 
Kırım savaşı esnasında Osmanlı hastanelerinde gönüllü hemşirelik yapan ve lambalı kadın adıyla da bilinen kişi “Florence Nightingale”dir. 
Kaybedilen ilk Müslüman toprağı “Küçük Kaynarca Antlaşması”yla Kırımdır. 
İlk telgraf hatları Edirne, Varna ve Kırım arasında Abdülmecid döneminde oluşturulmuştur 
İlk demiryolu hattı İzmir – Turgutlu arasında Abdülmecit döneminde oluşturulmuştur 
lk kez yurt dışına geziye çıkan Osmanlı padişahı Abdülaziz’dir. Abdülaziz’in Avrupa gezisine çıktığı “Saltanat Vagonu” Prof. Nurhan Atasoy tarafından 1998 de Devlet Demir Yollarının deposunda bulunarak Rahmi Koç Kültür Vakfınca restore edilerek Rahmi Koç Sanayi Müzesinde sergiye açılmıştır 
UNESCO tarafından, 2011 yılında Türkiye’den “evrensel tarihî miras” listesine alınan Osmanlı dönemine ait yapı Selimiye Külliyesi
Avnî takma adıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı  Fatih Sultan Mehmet
Osmanlı Devletinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mersiyesi ile ünlü Edebiyatçı Baki dir
Ahmedî’nin  1390 yılında  tamamlayıp Germiyanoğlu Süleyman Şah’a sunduğu, Osmanlı tarihi hakkında günümüze ulaşan ilk kaynak İskendernâme’dir

Osmanlı Devletinde sağ, orta ve sol kol olarak ifade edilen bütün ticaret yollarının merkezi olan şehir İstanbuldur
Osmanlı Devletinde Rumeli  Beylerbeyliğinin merkezi olarak da bilinenen şehir Manastır
Çiftçinin ihtiyaç duyduğu krediyi sağlamak amacıyla “Memleket Sandıkları”nı kuran devlet adamı Mithat Paşa dır
Osmanlıda  Devlet Adamlarının Göreve Getirildikten sonra padişaha  bağlılıklarını bildirmesine biat denir
Osmanlı Devletinde paşa sancağı ifadesinin kullanıldığı Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi olarak da bilinen şehir  Kütahya
Acemi Oğlanlar Ocağı’ndan mezun olan askerlerin Yeniçeri Ocağı’na geçme törenine verilen ad Bedergâh
Osmanlı Ordusunun en kalabalık bölümünü Tımarlı Sipahiler Oluşturur
1402 Anakara Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Saruhanoğulları
Edirne de Tunca Nehri kenarında yaptırılan “Bayezid Darüşşifası” su müzik ve kuş sesi ile akıl hastalıklarının tedavi edildiği hastanedir.
Bütün mirasını Darülaceze ve diğer vakıflara bağışlayan Osmanlı padişahı “Fatih Sultan Mehmet”tir.
İlk bedesten Bursa’da Orhan Bey ikincisi ise Mehmet Çelebi zamanında yine Bursa’da İpek Hanı adıyla yapılmıştır
Itri: Müzikte Nevakâr makamını bulan Tuti Mucizeyi Guyem isimli eserin bestecisidir 100 TL’lik banknotlarda resmine yer verilmiştir.
Nizamı Cedit ordusunun ilk başarısı Napolyon’un Mısırı işgali sırasında Akka kalesinde Fransa’ya karşı olmuştu
Osmanlı alman ilişkileri 1888 de “II. Wilhelm” döneminde “3B Projesi” olarak adlandırılan Berlin- boğazlar ve Bağdat demir yolu projesiyle başlamıştır
İlk modern Osmanlı tiyatrosu Darülbedayi adı ile “Güllü Agop” tarafından açılmıştır.
Osmanlı Devleti ilk kez  1912 de Stockholm  Olimpiyatlarına  katılmıştır.
Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVI. yüzyıllarda Anadolu’dan değişik usullerle en fazla nüfus nakledilen bölge Balkanlardır
Fahrüddin” lakabıyla tanınan Osmanlı Padişahı “Osman Bey”dir.
Marangozluk yaparak yaptığı eşyaları sattırıp parasını fakirlere dağıtan Osmanlı padişahı “II. Abdülhamit”tir
“Adli” mahlasıyla şiirler yazan günümüze 26 bestesi ulaşan ve kendi portresini devlet dairelerine astıran Osmanlı padişahı “II. Mahmut”tur.
“Layık olursa Cihanda bana tahtı şevket,
Eylemek mahzı safadır, bana nasa hizmet” dizeleriyle padişah olması durumunda insanlara hizmet etmekten zevk alacağını belirten ve yaptığı besteleriyle doğu dünyasının önemli müzisyenlerinden olan Osmanlı padişahı III. Selim’dir. “Suz-i Dilara” makamını bulmuştur.
“Necip” mahlası ile şiirler yazan ve Lale Devri boyunca padişahlık yapan Osmanlı padişahı “III. Ahmet”tir.
“Muradi” mahlası ile şiir yazan Osmanlı padişahı “IV. Murat”tır. Döneminin önemli olayı “Hezarfen Ahmet Çelebi”nin Galata Kulesinden Üsküdar’a uçmasıdır.
Hayır Babası” ve “Koca Murat Gazi” olarak anılan Osmanlı padişahı “II. Murat”tır.
Loncalara üye esnafın uymakla yükümlü olduğu meslekî ilkelere verilen isim  Fütüvvetname
Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında vakıfları oluşturan ve onların düzenli işleyişini sağlayan ulemaya Fakih adı verilirdi
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilk iskânı  Orhan Bey döneminde başlamıştır
Bütün mirasını Darülaceze ve diğer vakıflara bağışlayan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmettir
Osmanlı Devletinin önemli ulemalarından biri olan Şeyh Bedrettin’in en önemli eseri Varidat
Osmanlı Devletinin ilk veziriazamı ve kazaskeri  Çandarlı Halil Hayrettin
İspanyada Aragon ve Katalon baskısından kurtarılan Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi  II. Bayezid Han döneminde olmuştur
VI. Murat döneminde hicivleriyle ünlenen divan şairi  Nef’i
Osmanlı Devletinde, Memlük Devletinin yeniden kurulması amacını taşıyan isyan Canberdi Gazâli İsyanı
İbni Batuta tarafından “Türkmen hükümdarlarının en ulusu” olarak nitelendirilen Osmanlı hükümdarı  Orhan Bey
Nizam-ı mülk Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapmıştır
Fatih Sultan Mehmet’in balkanlarda ilk fethettiği yer Sırbistan
Çanakkale Savaşı Başladığı sırada Osmanlı devletinin başında V. Mehmet Reşat vardı
itilaf devletleri adına Çanakkale boğazını geçerek istanbulu alma fikrini planlayan ve uygulamaya koyan isim Winston Churchill
Mustafa Kemal’e Gümüş Liyakat Madalyası Anafartalar Grubu Komutanlığı başarısı neticesinde verilmiştir
Osmanlılarda “Garp  Ocakları” olarak adlandırılan eyaletler  Cezayir – Trablusgarp – Tunus’tur
Türk tarihinde Moğollara karşı elde edilen ilk ve tek başarı Ayncalut Savaşı
“Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışına son veren Osmanlı padişahı  Murat Hüdavendigar
Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması (III. Murat): Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Haçova Savaşı (1596’da III. Mehmet): Haçova Savaşı Osmanlı Devleti’nin batıda kazandığı son meydan savaşıdır.
Zitvatoruk Antlaşması (1606’da I. Ahmet): Bu antlaşma ile Avusturya arşidükü (prensi) Osmanlı padişahı ile denk sayılmış ve Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki üstünlüğü son bulmuştur.
Kağıt ve matbaayı kullanan kütüphane yapan ilk Türk devleti Uygurlar olduğunu bilelim.
**Avrupa Hun hükümdarı Atilla,Batı Roma,Doğu Roma (Bizans), Galya ve İtalya seferlerini düzenlediğini bilelim.
** Bizans’ın Trakya valisine ‘’ Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri zaptedebilirim’’ diyen Avrupa Hun hükümdarının ULDIZ olduğunu bilelim.
**Tanrının kırbacı,Etzel ve Cesur kavimlerin efendisi olarak bilinen hükümdarın ATİLLA olduğunu bilelim.
** İbn-i Fadlan’ın Rıhle adlı seyahatnamesinde özellikle anlattığı Türk İslam devleti İtil Bulgarları olduğunu bilelim.
**Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı BAGA TARKAN(Türgişler) olduğunu bilelim.
**Balbal denilen mezar taşları ve Kurgan denilen mezarlar,Uçmak (cennet),tamu (cehennem) İslamiyet öncesi ahiret inancının olduğunun kanıtı olduğunu bilelim.
• İslamiyet Öncesi Kültür bölgelerine bakalım mutlaka.
• Pazırık Kurganında '' Dünyanın en eski halısının'' olduğunu, Esik Kurganında ise ''Altın elbiseli Adam Zırhının'' olduğunu ve Asya Hunlarına ait olduğunu bilelim.
• Oğuz Kağan Destanında anlatılan kahramanın Asya Hun hükümdarı Mete Han olduğunu bilelim.
• Avrupa Hun Hükümdarı Attila'nın seferlerinin Almanların Nibelungen Destanına konu olduğunu bilelim.
• İslamiyet öncesindeki Türklerin Kürk ve İpekyolu için savaştığını bilelim.
• Bizans'a elçilik heyetinin Kök-Türk zamanın İstemi Yabgu tarafından gönderildiğini bilelim.
• Çin'e 71 sefer düzenleyip Çin'i baskı altına alan kişinin II.Kök-Türk hükümdarı İlteriş (Kutluk Kağan) olduğunu bilelim.
• Göçebe yaşamın Orta Asya Türkleri üzerindeki etkisine mutlaka bakalım.
• Barış Çağı olarak bilinen dönemin Hazarlar olduğunu.
• Hazarların ve Türgişlerin Hz. Osman orduları ve Emevi ordularının ilerleyişini durdurduğunu bilelim.
• Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın tarihte kurulan 16 türk imparatorluğu olduğunu bilelim.
• Meşhur dombrada anlatılan kahraman II.Kök-türk hükümdarı Kürşat olduğunu bilelim.
• Çin dışında ilk kağıt imalathanesinin Talas Savaşından sonra müslüman Türkler tarafından Semerkant'ta olduğunu bilelim.
• İhşidilerin Mısır'da altın para bastırdığını bilelim.
• Türk Dünyasının ilk haritasının Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügati't Türk yazdığı ilk Türkçe sözlüğün arkasında yer aldığını bilelim.
• I.Beyliklerin Kurulduğu yeri ve en önemli eserlerini mutlaka bilelim.
• İsmail Ebuliz El Cezeri'nin siberneyiğin kurucusu olduğunu,ilk robotu,su saatini icat ettiğini mutlaka bilelim.
** Hacı Bektaş-ı Veli- Makalat ve Yunus Emre-Risaletin Nushiye’yi bilelim.
**Türk- islam Dünyasının ilk rasathanesinin Uluğ Bey tarafından yapıldığını bilelim.
**Pasinler,Malazgirt,Katvan,Miryokefalon,Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarını mutlaka bilelim.
**Kuran- Kerim’in Uzun Hasan(Akkoyunlu) Döneminde ilk kez Türkçe’ye çevrildiğini bilelim.
**Kut ve Veraseti uygulamayan,Moğolları ilk kez durduran ve Abbasi Halifesini Mısır’da koruma altına alan Türk İslam devletinin Memlükler(Kölemenler) olduğunu 
• Osmanlı Kuruluş dönemi iskan politikasını, Orhan Gazi ve I.Murad dönemi teşkilatlanma çalışmalarını mutlaka bilelim.
**Osmanlı’da ilk dini sosyal ve siyasal içerikli isyanın Şeyh Bedrettin olduğunu bilelim.
• Portresini yaptıran ilk padişahın Fatih olduğunu ve bunu İtalyan ressam Bellini'nin yaptığını unutmayalım.
• Sahnı Semanın Fatih zamanında kuruluğunu bilelim.
*Osmanlı’da ilk şii isyanının Şahkulu (II.Beyazıd Dönemi) ,toprak meselesinden dolayı çıkan ilk isyanın Bozoklu Celal (Yavuz Sultan Selim dönemi) olduğunu bilelim.
** Doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmanın Ferhat Paşa Batıda ise Bucaş Olduğunu bilelim.
• Duraklama döneminde ilk ciddi raporun Koçi Bey tarafından IV.Murad'a sunulduğunu bilelim.
• Katip Çelebi'nin de duraklama döneminde rapor yazdığını mutlaka bilelim.
• İlk denk bütçe çalışmasının Tarhuncu Ahmet tarafından yapıldığını bilelim.
• Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı'yı parçalamak için Dakya ve Grek Projelerini hazırladığını bilelim.
**Lale devrini sona erdiren isyanın Patrona Halil,3.Selim dönemini sona erdiren isyanın Kabakçı Mustafa olduğunu bilelim
• Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerini mutlaka çalışalım.
• Lale devri,3.SELİM Islahatlarını mutlaka çalışalım.
**Boğazlar meselesinin Hünkar İskelesi antlaşması ile ilk kez başladığını bilelim.
**Osmanlı donanmasının 4 kez yakıldığını bilelim.(1571-İnebahtı,1770-Çeşme,1827-Navarin,1853-Sinop)
• Paris Antlaşmasının maddelerini çalışalım.
• Islahat Fermanı maddelerini çalışalım.
• II.Mahmut Zamanında Mürur tezkeresi ile istanbul'a geçiş belgesi ile girilebildiğini unutmayalım.
• II.Mahmut zamanında devlet adamı yetiştirmek için Mektebi Maarifi Adliye'nin açıldığını bilelim.
• Yeniçerinin kaldırıldığı olayın II.Mahmut zamanındaki Vakay-ı Hayriye olduğunu bilelim.
• Şark meselesinin ilk kez Viyana Kongresinde gündeme geldiğini bilelim.
• Hasta Adam ifadesini kullanan ilk devletin Rusya olduğunu bilelim.
• İlk dış borcun Abdulmecid zamanında Kırım Savaşında İngiltere'den alındığını bilelim.
• Sened-i ittifak'ın II.Mahmut zamanında Alemdar Mustafa Paşa aracılığı ile yapıldığını ve padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge olduğunu bilelim.
Sened-i ittifak'ta hiçbir şekilde Avrupa etkisi olmadığı,Islahat Fermanı'nın Avrupa baskısı ile ilan edildiğini bilelim.
• Tanzimat Fermanı'nın Mustafa Reşit Paşa tarafından Abdulmecid zamanında Gülhane parkında okunduğunu bilelim.
• Kanun-i Esasi'nin Türk tarihinin ilk anayasası olduğu, aydın grup genç Osmanlılarca (Ziya paşa,Şinasi,Ali Suavi,Namık Kemal) hazırlandığını ve ilk kez halkın yönetime katılarak rejimin değiştiğini bilelim.
• Kıbrıs,Tunus,Mısır'ın İstibdat-II.Abdulhamit döneminde kaybedildiğini bilelim.
• Halepa Fermanı ile Girit halkının vergiden muaf tutulduğunu bilelim.
• Osmanlı'da I.Murat,II.Mehmet ve I.Ahmet'in veraseti değiştirdiğini,I.Ahmet döneminde verasetin kesinleştiğini bilelim.
• İlk mizah dergisinin Diyojen olduğunu bilelim
• İlk bankanın Bank- Dersaadet olduğunu bilelim.
• Divan üyelerini ve görevlerini mutlaka bilelim.
• Osmanlı Toprak sistemini mutlaka bilelim.
• Osmanlı'daki iktisadi görüşler olan iaşecilik,fiskalizm ve gelenekçiği mutlaka bilelim.
• Mekkari,menzik,derbenti bilelim.
• BUNLARDAN BİRİNİ MUTLAKA BEKLİYORUM 
• Davud-u Kayseri İlk müderris 
• Ali Kuşçu Osmanlıda Matematiğin kurucusu
• Sabuncuoğlu Şerafeddin Tıp Mücerrebname 
• Akşemseddin Fatih’in hocası Tıp
• Kemalpaşazade Tarih Tevarih-i Ali Osman
• Kadızade-i Rumi Matematik-Astronomi
• Molla Fenari Osmanlı’nın ilk şeyhulislamı 
• Zembilli Ali Efendi ve İbni Kemal Yavuz dönemi Şeyhulislamları 
• EbusSuud Efendi Kanuni dönemi Şeyhulislamları 
• Naima Vakanüvis-Tarihi Naima 
• Ahmet Cevdet paşa Tarihçi-Hukukçu 
• Piri Reis Haritacılık,Coğrafya Kitab-ı Bahriye 
• Seydi Ali Reis Deniz Coğrafyacısı Miratu’ul Memalik 
• Katip Çelebi Tarih,coğrafya Keşf’üz Zünnun 
• Evliya Çelebi Tarih-Coğrafya Seyahatname 
• Hazarfen Ahmet Çelebi Kanat takıp uçan ilk insan
• Lagari Hasan Paşa İlk roketle uçan insan 
• Takıyyeddin Mehmet İlk Osmanlı rasathanesini açmıştır. 
• Osmanlı'da müzeciliğin kurucusunun Osman Hamdi Bey olduğunu ve Kamlumbağa Terbiyecisi ile Silah Satıcılarının en önemli eserleri olduğunu bilelim.
• Resim müzesinin kurucusunun Şeker Ahmet olduğunu bilelim.
• Sultan Ahmet Camiinin Avrupalılarca Blue Mosque olarak anıldığını ve mimarının Sedefkar Mehmet Olduğunu bilelim.
• İNKILAP
• Trablusgarp Savaşına katılan gönüllü subayların Enver ,Mustafa Kemal, Ali Fethi ve Nuri Conker olduğunu bilelim.
• Mustafa Kemal'in Suriye'de Vatan ve Hürriyeti kurduğunu daha sonra bunu İttihat terakki ile birleştirdiğini ancak hiçbir şekilde hürriyet itilafa katılmadığını bilelim.
• II.Meşrutiyet dönemi partilerinin mutlaka bilelim.(İttihat terakki,Ahrar,Hürriyet İtilaf,Fedekaran-ı Millet,İttihadı Muhammedi,Osmanlı Demokrat,mutedil Hürriyet Perveran,Islahatı esasiye)
• XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ndeki olayların kronolojik sıralamanın şu şekilde olduğu mutlaka bilelim.
I. II.MEŞRUTİYET'İN İLANI
II. 31 MART OLAYI
III. TRABLUSGARP SAVAŞI
IV. UŞİ ANTLAŞMASI
V. I.BALKAN SAVAŞI
VI. LONDRA KONFERANSI
VII. BAB-I ALİ
VIII. II.BALKAN SAVAŞI
• Bab-ı Ali'nin padişaha veya rejime karşı değil, hükümete karşı yapılıp Kamil paşanın indirildiği ve yerine Enver paşanın darbe sonucu Mahmut Şevket paşayı yönetime geçirdiğini bilelim.
• Balkan Savaşlarının genel sonuçlarını bilelim.
• .Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmaları, I.Dünya Savaşını bitiren ateşkes ve barış antlaşmalarını bilelim.
• Osmanlı’nın Irak Basra’da yenilmesine rağmen Kutul Amere ve Selman-ı Pak’ta İngilizleri yendiğini bilelim.
• Mondros’un Rauf Orbay tarafından Limni adasının Mondros Limanında Agememnon zırhlısında imzalandığını bilelim.
• Yararlı ve zararlı cemiyetleri mutlaka bilelim.
• Mustafa Kemalin ilk olarak Havza ile resmi görevinin dışına çıktığını bilelim.
• Amasya Genelgesi’nde Mustafa Kemal,Rauf Bey,Ali Fuat ve Refet Paşaların imzası ve Kazım Karabekir ile mersinli Cemal Paşa’nın onayları olduğunu bilelim.Dikkkat İsmet Paşa ve Ali Fethi bey yok.
• Kurtuluş Savaşının ihtilal aşamasının Amasya Genelgesi ile başladığını bilelim.
• Manda himayenin ilk kez Erzurum’da ,kesin olarak Sivas’ta reddedildiğini bilelim.
• Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması çağrısının Erzurum,Sivas ve Amasya Görüşmelerinde yapılıp İstanbul Hükümeti’nin bu çağrıyı Amasya Görüşmelerinde kabul ettiğini bilelim.
• Temsil heyetinin ilk işaretinin Amasya Genelgesi’nde verildiğini, Erzurum’da 9 kişi ve bölgesel, Sivas’ta 15 kişi ve ulusal olduğunu bilelim.
• Temsil Heyeti’nin Amasya Görüşmeleri,TBMM’nin Bilecik Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti’nce tanındığını bilelim.
• Mustafa Kemal’in Balıkesir,Alaşehir gibi batıdaki kongrelere katılmadığını, Pozantı Kongresi’ne ise gözlemci sıfatı ile katıldığını bilelim.
• Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özelliklerini bilelim.
• Damat Ferit’in Sivas’ın sonunda istifa ettiğini ve bu olayın İstanbul’a karşı ilk siyasi zafer olduğunu bileim.
• Misak-ı Milli'de ulusal egemenlik kararının alınmadığını bilelim.
• Milli mücadele yanlısı ve karşıtı gazeteleri bilelim.
• Albayrak, Hadisat (Türkçe) ve Le Paysin (Fransızca) doğuda çıkarılan yararlı gazeteler olduğunu bilelim.
• I.TBMM döneminde alınan kararları mutlaka çalışalım.
• I.TBMM döneminde çıkarılan isyanları ve I.TBMM'nin isyanlara karşı aldığı önlemleri mutlaka çalışalım.
• I.TBMM'deki grupları mutlaka bilelim.(Müdafa-i Hukuk,Halk Zümresi,Yeşil Ordu,Tesanüt,İstiklal,ıslahat)
• Balkan Savaşlarında Hamidiye Kahramanı olarak bilinen ve Mondrosu imzalayan asker ve devlet adamının Hüseyin Rauf Orbay olduğunu bilelim.
• Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş savaşının anlatan eserlerinin Ateşten gömlek(Kurtuluş savaşı üzerine yazılan ilk roman) ve Türkün Ateşle İmtihanı olduğunu bilelim.
• Milli Mücadele hatıralarının Ali Fuat Cebesoy’a ait olduğunu bilelim.
• Yakup Kadri'nin Milli Mücadeleyi bir Anadolu köyü üzerinden anlattığı eserin Yaban olduğunu bilelim.
• İzmir İktisat Kongresinin Kazım KARABEKİR başkanlığında toplandığını bilelim.
• Nene Hatun'un 93 Harbinin kadın kahramanı, Şerife Bacının Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı olduğunu bilelim.
• Gediz'deki yenilginin düzenli ordunun kuruluşunu hızlandırdığını bilelim.
• Yeniden Kuvay-ı Milliye’ye dönülmesinin ve meclisin Kayseri’ye taşınmasına sebep olan olayın Kütahya Eskişehir Savaşı olduğunu bilelim.
• Subaylar savaşı olarak bilinen savaşın Sakarya olduğunu bilelim.
• Batı Cephesinde kurulan Düzenli ordu komutanlarının İsmet ve Refet Paşa olduğunu,2.İnönü sonucunda ise BATI cephesinin birleştirildiğini bilelim.
• Başkomutanlığın Kütahya-Eskişehirden sonra, Gazilik ve Mareşalliğin ise Sakarya'dan sonra verildiğini bilelim.
• Mustafa Kemal’in yanında diğer mareşalin Fevzi Çakmak olduğunu bu unvanı Büyük Taarruzdan sonra aldığını ve Genelkurmay başkanlığı kurulduktan sonraki ilk genelkurmay başkanı olduğunu da bilelim. 
• ilk silahlı mücadelenin Dörtyol'da Kara Mehmet tarafından başlatıldığını bilelim.
• 1921 Moskova ile Batum,1921 Ankara ile Hatay,1926 Ankara Ant.ile misakı milliden tavizler verildiğini bilelim.(İlk iki taviz 1.İnönü ve Sakarya’dan sonra olduğunu bilelim.)
• Yunan Generali Trikopis’in Büyük Taarruzun sonucunda esir alındığını bilelim
• Mudanya ile Lozan arasında Saltanatın kaldırıldığını bilelim.
• Mudanya ve Lozan’ın maddelerine mutlaka bakalım.
• yapılan inkılaplarla ilgili kronoloji sorusuna gelebilir bakmamızda fayda var.
• Türk inkılabının özelliklerine bakıp Türk inkılabının diğer inkılaplardan farklı özelliklerine mutlaka bakalım.
• Saltanatın, hilafetin, Şeriye evkafın- Şeyhulislamlığın kaldırılması ile siyasi alanda, tevhidi tedrisat kanunu ve medreselerin kaldırılması ile öğretimde, medeni kanunun kabulü ile hukuk alanında birliğin sağlandığını bilelim.
• Şeyhülislamlığın diğer isminin Babımeşihat olduğunu ve Şeriye Evkaf kaldırılınca Şeyhulislamlığın da son bulduğunu bilelim.
• Şeyh Said İsyanını bastırmak için Takrir-i Sükun kanununun 2.TBMM döneminde çıkarıldığını bilelim.
• Kazım Karabekir, Ali Fuat ,Refet Bele, Rauf Orbay, Nuri Conker, Adnan Adıvar’ın Terakkiperver Fırkasının kurucuları olduğunu bilelim. Dikkat Ali Fethi Okyar yok.
• CHP, TCF ,SCF, Köylü Amele, Ahali Fırkaları'nın Atatürk döneminde kurulduğunu bilelim.
• Şeyh Said, İzmir Suikasti ve Menemen olaylarının rejime karşı olduklarını ve Şeyh Said ile İzmir Suikasti sırasında İstiklal mahkemeleri, Menemen’de ise Divan-ı Harbin kurulduğunu mutlaka bilelim.
• Bozkurt Lotus, Vagon Li, Razgard, Bursa, Dersim olaylarının Atatürk zamanında olduğunu bilelim.
• Halkevleri, Millet Mektepleri,Eğitmen Kurslarının Atatürk zamanında, Köy Enstitülerinin ise İnönü zamanında Hasan Ali Yücel öncülüğünde kurulduğunu bilelim.
• Dış politika olaylarının sıralamasına dikkat kronoloji sorulabilir.
• Atatürk döneminde Türkiye sırasıyla Briand Kellog,Milletler Cemiyeti,Balkan Antantı, Akdeniz Paktı ve Sadabat Paktına katıldığını bilelim.
• 2.Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı Boğazlar ve Hatay sorunlarının Türkiye'nin leyhine sonuçlanmasında olumlu etki yarattığını bilelim.
• Atatürk'e nobel barış ödülü vermeyi teklif eden ülkenin Yunanistan olduğunu mutlaka bilelim.
• Sandler Raporunun Hatay-Sancak meselesi ile ilgili olduğunu bilelim.
• İlkelerde özellikle anahtar kelimelere dikkat edelim, ulusal egemenlik, halkın yönetime katılması gibi kelimeler varsa Cumhuriyetçilik, milli, öz kültür, benlik, bağımsızlık gibi kelimeler varsa milliyetçilik , eşitlik, adalet, sosyal devlet gibi kavramlar varsa halkçılık, ilim,bilim,fen gibi kelimeler varsa laiklik, çağdaşlık, batılılaşma, modernleşme, yenilik varsa İnkılapçılık, planlı ekonomi varsa devletçilik.
ÇAĞDAŞ
• Almanya’nın 1871- Sedan Savaşı ile Alsas Loren’i Fransa’dan aldığını ve siyasi birliğini sağladığını bilelim.
• Almanya’nın 1.Dünya Savaşında Marn, Somme ve Verdun’da Fransa’ya yenildiğini bilelim.
• Bolşevik İhtilali-Ekim Devrimini gerçekleştiren Rus liderin İ. V. Lenin olduğunu ve devrimle birlikte son hanedanlık Romanovların çekildiğini bilelim.
• Basmacı hareketini mutlaka çalışalım,ayrıca Basmacı hareketine destek veren Korgaşı Ergaş,Enver Paşa,Yusuf Akçura,İsmail Gaspıralı ,özellikle Zeki Velidi Togan'ı (Türkistan Milli Birliği’nin kurucusu, ordinaryüs profesör, Tarihte Usül’ün yazarı ) mutlaka bilelim.
• Almanya’nın SSCB’ ye karşı yaptığı harekatın Barbarossa ,Müttefiklerin Almanya’ya karşı Fransa üzerinde Normandiya ve İtalya üzerinden Sicilya çıkartmasını yaptığını bilelim.
• II.Dünya Savaşı'nda özellikle Adana, Kahire ve Adana Konferansları ile Türkiye'nin müttefik bloka dahil edilmeye çalışıldığını unutmayalım.
• II.Dünya Savaşının Türkiye'ye etkilerine mutlaka bakalım.
• Soğuk Savaş döneminde Comecon, Cominform, Molotof Planı ve Varşova Paktı’nın Doğu Bloku oluşumları olduğunu, Truman, Marshall, BAB, NATO, Einshower, ANZUS, SEATO, ASEAN gibi oluşumların SSCB’nin komünizmine karşı olduğunu bilelim.
• Yugoslavya’nın efsanevi lideri Mareşal J.B. Tito öncülüğünde Balkan liderliğine soyunması üzerine COMİNFORM’dan çıkarıldığını bilelim.
• Yugoslavya-Tito, Mısır- Nasır, Hindistan- Nehru öncülüğünde Bağlantısızlar blokunun oluştuğunu ve ilk toplantılarının Bandung’ta olduğu daha sonra Belgrad Konferansı ile resmen kurulduğunu bilelim.
• Soğuk savaş döneminde dünyadaki şu gelişmelere bakalım. 
• İlk bilgisayar yapıldı Eniac (ABD)
• Uzaya gönderilen ilk uydu Sputnik-SSCB (1955)
• İnsanlı ilk uzay uçuşu gerçekleştirildi.àSSCB Kozmonot Y.Gagarin’in (Vostok-1 Uzay Aracı) 
• Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi kuruldu. NASA
• Müzik Rack and Roll Elvis Presley önemli bir çıkış yakaladı.
• DNA’nın yapısının çözülmesi
• Renkli televizyon yayınının başlaması
• Kalp pilinin icat edilmesi
• Lazerin icat edilmesi
• Telefon,uçak,televizyon yaygınlaştı. 
• Akdeniz Oyunları ilk defa 1951’de Mısır’ın İskenderiye şehrinde düzenlendi.
• 1955-56 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Şampiyon Kulüpler kupasını İspanya’nın Real Madrid takımı aldı. 
• Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'deki gelişmelere mutlaka bakalım.
• 1946’da ilk defa çok partili hayat ve tek dereceli seçimin yapıldığını bilelim.
• Yumuşama Döneminde Türk ABD İLİŞKİLERİNİN bozulma sebeplerine mutlaka çalışalım.
• ASALA'nın Lübnan-Beyrut merkezli bir terör örgütü olup yurt dışındaki Türk diplomatları öldürdüğünü unutmayalım.
• Yumuşama'nın mimarlarının Kennedy ve Kruşçev olduğunu bilelim.
• Moskova Olimpiyatlarının boykot edilme sebebinin SSCB'nin Afganistan işgali olduğunu bilelim.
• Ping-Pong diplomasisi ile ÇİN-ABD ilişkilerinin iyileştiğini bilelim.
• Mekik Diplomasisi ile İsrail ve Mısır arasında Camp Davidin imzalandığını bilelim.
• Kıbrıslı lider Fazıl Küçük' e bakalım.
• Yumuşama döneminde Jüpiter Füzelerinin sökülmesi, Johnson Mektubu, Kıbrıs Barış Harekatı ve Arap –İsrail savaşından dolayı Türk-ABD ilişkilerinin bozulduğunu bilelim.
• Azerbaycan Bağımsızlık Lideri Ebulfez Elçibeye bakalım.
• Bosna'nın efsanevi bağımsızlık lideri Bilge-Kral Aliya İzzetboviç olduğunu mutlaka bilelim.(Bize ekmek değil silah lazım ölüler ekmek yiyemez)
YUMUŞAMA DÖNEMİNDEKİ AŞAĞIDAKİ GELİŞMELERİ DE BİLELİM.
• Aya ilk defa ayak basan ABD’li astronot Neil Amstrong 
• 
• Petrol, elektrik ve otomotiv sektörlerinde önemli üretim artışı oldu.
• İlk kez “1964 Tokyo Olimpiyatları” canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya ulaştırıldı.
• İlk kalp nakli yapıldı. (Chirstian Barnard tarafından) (1965). 
• Yumuşama-Detant döneminde bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ulaşılan düzey ve gelecek konusundaki bilinmezlik; edebiyatta Postmodernizm akımı(Modern ötesi)
• 1960’lı yıllarda ortaya çıkan dönemin siyasi ve politik çekişmelerini,savaş,göç ve toplumsal sorunları dile getirmek için ortaya çıkan Heavy Metal müzik Rolling Stones Grubu
• Türkiye'nin Nato'ya katılmasının DP döneminde olduğunu, özellikle Kore'ye asker göndermesinin bunu hızlandırdığını bilelim.
• Kadife devrimi ile Çekoslovakya’nın Çek Cumhuriyeti ve Slovakya diye 2 bölündüğünü bilelim.
• SSCB’nin son başkanının Mihail Gorbaçov olduğunu ve Gorbaçov’un Glastnost ve Prestroyka politikaları ile SSCB’nin dağıldığını bilelim.
• Alma Ata zirvesiyle Bağımsız Devletlerin kurulduğunu bilelim.
• Şangay İş Birliği üyesi devletlerin Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin tarafından kurulduğunu daha sonra da Özbekistan’ın katıldığını bilelim.
• Yugoslavya’nın dağılması ile Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Slovenya ve 2008’de Kosova’nın kurulduğunu bilelim.
• Son 25 yıl içindeki salgın hastalıkları bilelim.
• TİKA'YA mutlaka çalışalım.
• Ermenilerin Hocalı katliamına mutlaka çalışalım.
SORUNLU BÖLGELER
• DAĞLIK KARABAĞ- ERMENİSTAN-AZERBAYAN
• GÜNEY OSETYA-RUSYA-GÜRCİSTAN
• GOLAN TEPELERİ-İSRAİL-SURİYE
• KEŞMİR-HİNDİSTAN-PAKİSTAN
• KIRIM-RUSYA-UKRAYNA
• Mayıs ayında ölen dünyaca ünlü Matematikçinin John Forbes Nash olduğunu bilelim.
• Nisan ayında ölen dünyaca ünlü Kimyacı ve Türk Einsteini’n Oktay Sinanoğlu olduğunu bilelim.
• Mustafa Kemal’in bazı gelişmeler üzerine söylemiş olduğu sözlere de mutlaka bakalım

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement