Lys Tarih İlkler ve Önemli Bilgiler

lys-tarih-ilkler

Lys Tarih İlkler ve Önemli Bilgiler

Lys Tarih sınavında genel olarak bilgi ağırlıklı sorular sorulmaktadır. Bunun için Lys Tarih konularının içerisindeki Lys Tarih İlkleri sizlere sunuyoruz. Özetlenmiş bir şekilde Lys Tarih'deki önemli bilgileri maddeler halinde çalışmanız hafızanızda daha kolay ezberlemeniz sağlayacaktır. Bu bilgiler ÖSYM'nin önem verdiği ve geçmiş sınavlarda sormuş olduğu bilgilerdir.  Sınava girmeden önce bu bilgileri tekrarlamak hafızanızı canlandıracak ve netlerinizin artmasını sağlayacaktır. Lys Tarih'deki ilkleri kronolojik olarak sizlere sunuyoruz bu sayede Lys Tarih konularını tekrardan çalışmış gibi olacaksanız. 
Lys Tarih'deki ilklere maddeler halinde çalışmak zamanınızı verimli ve doğru şekilde değerlendirmenize katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler dediğimiz gibi genel olarak Lys'de sorulan ve karıştırılan konulardır. Bu maddeleri bir kez bile okumak hafızanızda yer edinmesini sağlayacaktır.
✔ Biliyor muydunuz Lys Tarih sınavlarında ilkler her lys sınavında sorulmaktadır. Hadi o zaman ne bekliyorsunuz hemen birinci maddeden başlayarak çalışmaya başlayın ve maddeleri bitirdikten sonra sitemize yorum bırakmayı unutmayın... 
LYS TARİH - İLKÇAĞ TARİHİ
A) DEVİRLER
1)Tarihi ilk defa yazıya geçiren Heredot’tur.
2) Tarihi ilk defa ders alınması amacıyla neden sonuç ilişkisi içinde yazıya geçiren Thukydides’tir.
3) Tarih öncesi ilk devir Kabataş devridir.
4) İlk araçlar yontma taş devrinde yapılmıştır.
5) İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmıştır.
6) İlk defa ateş yontma taş devrinde bulundu.
7) İlk defa insanlar hayvanları evcilleştirmeyi cilalı taş devrinde öğrendiler.
8) İnsanlar ilk tarımsal üretime cilalı taş devrinde geçtiler,
9) İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
10) İnsanlar ilk defa balıkçılığa yontma taş devrinde başladılar.
11) İlk defa ataerkil aile maden devrinde ortaya çıktı.
12) Saban ve tekerlek ilk defa maden devrinde bulundu.
13) İlk krallık ve beylikler maden devrinde kurulmuştur.
14) Bulunan ilk maden bakırdır.
15) İlk kez yazı demir devrinin sonlarında bulunmuştur.

B) DEVLETLER
16) Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
17) Anadolu’da ilk kurulan uygarlık Hititlerdir.
18) Anadolu’da ilk siyasi birliği Hititler kurdu.
19) Anadolu demir çağlara ilk defa Hititlerle girmiştir.
20) Tarihte ilk meclisi Hititler kurdu. (Pankuş)
21) İlk tarih yazıcılığını Hititler tuttukları kral yıllıkları(anallar) ile yapmışlardır.
22) Anadolu’daki en eski ilk yerleşim merkezi Konya-Çatalhöyük’tür.
23) İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’da Sümerler tarafından kuruldu.
24) Mezopotamya’da ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
25) İlk güneş saatine Sümerler kullandılar.
26) İlk defa yazıyı Sümerler buldu(çivi yazısı).
27) İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir(urgakina ve şulgi kanunları).
28) İlk ordu Sümer ve Akad Türkleri tarafından kuruldu.
29) İlk defa Avrupa ile Asya arasındaki kültürel etkileşme İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır.
30) Tarih öncesi devirler ilk kez Mezopotamya’da yazının bulunmasıyla sona ermiştir.
31) Güneş ve ay tutulmasının düzenli olarak meydana geldiğini ilk defa Mezopotamya medeniyetleri bulmuşlardır.
32) İlk anayasayı Babiller yapmışlardır.
33) İlk düzenli ve sürekli ordu Akadlar’a aittir.
34) Tarihte bilinen ilk imparatorluk Akadlardır.
35) Günümüz Latin Alfabesinin temelini oluşturan ilk alfabeyi Fenikeliler bulmuştur.
36) Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.
37) Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonlar bulmuştur.
38) İlk kanun kitabını Babiller yapmışlardır.
39) İlk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
40) İlk defa Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar sebep oldu.
41) Yılı mevsim ve güne ayırarak ilk defa güneş yılına dayalı takvimi Mısırlılar bulmuştur.
42) İlk yazılı anlaşma Mısırlılar ile Hitililer arasında imzalanan Kadeş Anlaşmasıdır(M.Ö. 1280).
43) İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.
44) İlk defa tıp ve mumyacılığı geliştiren Mısırlılardır.
45) Tarımda sulama ve sulama kanallarının yapımı ilk defa maden devrinde Mısırda görülür.
46) İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360o ye bölen Mısırlılardır.
47) Onluk sayma düzenini ilk defa Mısırlılar bulmuşlardır.
48) İran’da kurulan ilk uygarlık Medlerdir.
49) İlk Posta teşkilatını Persler kurmuştur.
50) İlk modern tarih Yunan medeniyetinde yazıldı.
51) Tarihte bilinen ilk demokrasi örneğini Yunanlılar uygulamışlardır.
52) İlk Yahudi devleti İbrani devletidir.
53) Tek tanrılı din ilk defa İbranilerde görülür.
54) Tarihte ilk basın-yayın hayatını Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlattılar.
LYS TARİH - İSLAM TARİHİ
A) DÖRT HALİFE DÖNEMİ
1) İslam Tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa dört halife devrinde olmuştur.
2) İlk halife Hz. Ebubekir’dir (seçimle başa gelmiştir).
3) Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz Ebubekir zamanında Kitap haline getirildi.
4) Müslümanların Arap Yarımadasının dışında ilk fetih hareketleri Suriye ve Filistin üzerine Hz. Ebubekir zamanında yapıldı.
5) İslam devletindeki ilk karışıklıkların önüne geçilmesi Hz. Ebubekir Döneminde olmuştur.
6) Arap yarımadasında siyasi birliğin sağlandığı (Yemen ve Hadtamut’un alınması) ilk dönem Hz. Ebubekir dönemidir.
7) İlk defa devlet hazinesini Hz. Ömer kurdu.
8) İlk denizcilik çalışmaları Hz. Ömer zamanında başladı.
9) Mali işlere bakan ilk divan teşkilatı Hz. Ömer zamanında kuruldu.
10) Fethedilen yerler ilk defa Hz. Ömer zamanında Yönetim birimlerine ayrıldı (eyaletlere ayrılıp valiler gönderildi).
11) Ordugâh şehirleri ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu.
12) Düzenli ve sürekli ordular ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu.
13) İslam Tarihinde ikta sisteminin ilk örneğini Hz. Ömer uygulamıştır.
14) Hicret (622) olayı ilk kez Hz. Ömer devrinde takvim başlangıcı kabul edildi.
15) İlk defa adli teşkilat Hz. Ömer tarafından kuruldu.
16) İlk defa adalet işlerine bakan kadılar Hz. Ömer zamanında görevlendirildi.
17) Kuzey Afrika fetihlerine ilk kez Hz. Ömer döneminde başlandı.
18) İran ve Horasan’ın alınmasıyla Hz. Ömer döneminde Türklerle sınır olundu.
19) İlk donanma Hz. Osman zamanında kuruldu.
20) Kur’an-ı kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltıldı.
21) Arapların Kıbrıs Adasını fethi ilk kez Hz. Osman zamanında gerçekleşti.
22) Araplarla Türkler ilk defa Hz. Osman zamanında sınır boylarında çeşitli ilişkilerde bulunmuşlardır.
23) İslam tarihinde ilk defa karışıklıklar Hz. Osman zamanında ortaya çıktı.
24) Siyasi sebeplerle öldürülen ilk halife Hz. Osman’dır.
25) Cemel vakası( deve olayı, 656) Müslümanlar arasında ilk çatışmadır.
26) İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali zamanında başladı.
27) İslam dünyasında kesin ayrılık Kerbela olayı ile başlamış ve ilk defa mezhepler ortaya cıkmıstır.
28) İlk Emevi Halifesi Hz. Muaviye’dir.
29) Halifelik ilk defa Muaviye’den oğluna geçerek saltanata dönüşmüştür.
30) Müslümanlar İstanbul’u ilk defa Emeviler döneminde Hz. Muaviye Döneminde kuşatmışlardır.
31) İlk İslam parası Emevi halifesi Abdulmelik zamanında basılmıştır.
32) İlk defa Helenistik(eski yunan) medeniyeti eseleri Endülüs Emevileri tarafından tanıtılmıştır.
33) Müslümanlar ilk defa Velit zamanında Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı fethi(711) ile Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.
34) Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi ilk defa Puvatya Savaşı(732) ile durdurulmuştur.
35) İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ilk defa Emeviler zamanında gelmiş, kendine has eserler vermiştir.
36) İlk posta teşkilatı Muaviye zamanında kurulmuştur.
37) İlk muhafız birliği Muaviye zamanında kurulmuştur.
38) Tarihte ilk defa Ortadoğu ile Uzakdoğu kavimleri (arap-çin) Talas Savaşında(751) karşı karşıya gelmişlerdir.
39) İslam tarihinde yabancı dildeki eseler ilk defa Abbasiler zamanında Arapçaya çevrildi.(ilk tercüme)
40) İslam Tarihinde medreseler ilk defa Abbasiler zamanında kurulmuştur.
41) Uzmanlık kütüphaneleri ilk defa Abbasiler zamanında kuruldu.
42) İslam tarihinde rasathaneler ilk defa Abbasiler zamanında kuruldu.
43) İslam tarihinde devlet işlerinin görüldüğü divan teşkilatını ilk defa Abbasiler kurdu.(vezirlik makamı)
44) İslam tarihinde Türkler ilk defa devlet yönetiminde Abbasiler zamanında etkili olmaya başladılar.
45) Türkler islamiyeti ilk kez büyük gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmeye başladılar.
LYS TARİH - TÜRK İSLAM TARİHİ
A) İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
1) Asya Hunlarının bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
2) Türk tarihinde düzenli orduyu ilk defa Mete Han kurmuştur.
3) Orduların düzenlenmesinde onluk sistemi ilk defa Mete Han uygulamıştır.
4) Türklerin kurdukları ilk imparatorluk Hun imparatorluğudur.
5) Asya Hunlarına ait ilk ciddi belge M.Ö. 318 yılına aittir.
6) Türk tarihi ile ilgili ilk yazılı belgeler Orhun Abideleridir.
7) Türk adını ilk defa devlet adı olarak Göktürkler kullanmıştır.
8) Türklerin göçebelikten yerleşik hayata geçişi ilk defa Uygurlar ile olmuştur.
B) İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
9) Türkler islamiyete ilk defa Talas Savaşından sonra topluca girmeye başlamışlardır.
10) Türk İslam sentezi yapan ilk Türk devleti Karahanlılardır.
11) İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır( diğerleri Yağma ve Çiğil’dir.).
12) Türk İslam eserlerini ilk defa Karahanlılar yapmışlardır(daha sonra Gazneliler.)
13) İlk defa bu dönemde Türk İslam edebiyatı doğmuştur.
14) İlk Türk İslam edebiyatı eserleri:
– Kutadgu Bilig : Yusuf Has Hacib
– Divan-ü Lügati’t Türk : Kaşgarlı Mahmut
– Atabetü’l Hakayık : Edip Ahmet Yükneki
– Divan-ı Hikmet : Ahmet Yesevi
15) Türk mimarisinde ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından kurulmuştur.
16) Türk-İslam devletleri arasında “Sultan” ünvanını ilk defa Gazneli Mahmut kullanmıştır.
17) Hindistan’da islamiyeti yaymaya çalışan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
18) Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletleri Tolunoğulları ve İhşitlerdir.
C) SELÇUKLULAR
19) Anadolu’yu keşif için ilk akınlar Tuğrul ve Çağrı beyler tarafından 1015,1018,1021 yıllarında yapılmıştır.
20) Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk beylikler; Danişmetliler, Saltuklular, Mengücekler ve Artuklulardır.
21) Anadolu’da ilk medreseyi Danışmentler kurdu.
22) İlk Türk denizcisi Emir Çaka Beydir
23) Anadolu’da Türkçeyi ilk kez resmi dil olarak ilan eden Karamanoğlu Mehmet beydir.
24) Selçukluların bütün kurumlarıyla devlet haline gelmeleri ilk defa Dandanakan Savaşından sonra olmuştur.
25) Bizans’la Selçuklular arasında yapılan ilk savaş Pasinler Savaşıdır.
26) Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt zaferi(1071) ile Türklere açıldı
27) Miryokefalon savaşından(1176) sonra ilk kez Bizans Türkleri Anadolu’dan çıkaramayacağını anladı.
28) Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul bay zamanında Gazneli ordusu örnek alınarak kuruldu.
29) Bir Türk devletinde yürürlüğe konulmuş, hükümlerini kısmen bildiğimiz ilk kanunname(yazılı kanun) Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın hazırlattığı kanunnamedir.
30) Büyük Selçuklular’ın ilk başkenti Nişabur’dur.
31) Türk tarihinde ilk medrese Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da açıldı.
32) İlk defa ikta sistemini Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk kurdu.
33) Büyük Selçuklu İmparatorluğunda ilk defa divan teşkilatı Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kuruldu.
34) Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir.
35) Anadolu Selçuklularında ilk tersane 1. İzzettin Keykavus’a zamanında Sinop’ta inşa edildi.
36) Anadolu Selçuklularında ilk altın parayı Alaaddin Keykubat bastırdı.
37) Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaaddin Kuykubat zamanında kuruldu.
38) Anadolu Türk birliği’ni ilk defa I.Mesut kurdu.
LYS TARİH - AVRUPA TARİHİ
A) HAÇLI SEFERLERİ-SANAYİ İNKILABI
1) Topu ilk defa İngilizler Yüzyıl Savaşlarında kullandı.
2) Avrupa’da demokrasiye atılan ilk adım İngiltere’de kabul edilen Manga Carta ile olmuştur.
3) İlk defa barut, pusula, matbaa ve kağıdı Çinliler kullanmışlardır.
4) İlk defa Avrupa topluluklarında millet olma düşüncesi Kavimler Göçünün sonucunda ortaya çıktı.
5) Derebeylikler ilk defa Kavimler Göçünden sonra kuruldu.
6) Derebeyliklerin gücü ilk defa Haçlı Seferleri ile sarsılmıştır.
7) Avrupalılar ilk defa barut, pusula, matbaa, kağıt, yel değirmeni ve dokuma tezgahını Haçlı seferleri sırasında Türklerden öğrendiler.
8) İlk Haçlı Seferi 1096 yılında düzenlendi.
9) Avrupa’da din adamlarına olan güvenin sarsılması ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda oldu.
10) Ümit Burnu’nu ilk defa Bartelmi Diyaz buldu.
11) Hindistan deniz yolunu ilk defa Vasco dö Gama buldu.
12) Dünyanın yuvarlaklığını ilk defa Macellan ve Delkano ispat etti.
13) Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur.
14) Amerika kıtasının ayrı ve yeni bir kıta olduğunu ilk defa Ameriko Vespuçi keşfetti.
15) İlk sömürge imparatorluklarını İspanya ve Portekiz kurdu.
16) Hümanizma hareketi ilk defa İtalya’da başladı.
17) Rönesans ilk defa İtalya’da başladı.
18) Avrupa’da laik düşünce ilk defa Rönesanstan sonra ortaya çıktı.
19) Avrupa’da İlk laik eğitim ve öğretim Reformdan sonra başladı.
20) Reform ilk defa Almanya’da başladı.
21) Reformun sonucunda ortaya çıkan ilk mezhep Protestanlıktır.
22) İlk defa Modern anlamda matbaayı Jean Gutenberg 1450 yılında icat etti.
23) İlk defa kurşun atan silahlar Venedikliler tarafında kullanıldı.
24) Milli devletler ilk defa Fransız ihtilalinden sonra kurulmaya başladı.
25) İlk insan hakları beyannamesi Amerika’da II. Fledelfiya kongresinden sonra kabul edildi.
26) İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa 1783 Versay Antlaşması ile resmen tanımıştır.
27) Amerika’da ilk anayasa 1791 yılında yürürlüğe girdi.
28) Amerikanın ilk Cumhurbaşkanı George Washington’dır.
29) Sanayi devrimi ilk önce İngiltere’de başladı.
30) Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makineleşme ilk önce dokuma sanayisinde gerçekleşmiştir.
31) İşçi sınıfı Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıktı.
32) Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 ihtilallerinden sonra görüldü.(işçi ayaklanmaları)
LYS TARİH - OSMANLI TARİHİ
A) KURULUŞ DÖNEMİ(1299-1453)
1) İlk Osmanlı padişahı Osman Beydir.
2) Osmanlıların ilk başkenti Söğüt’tür.
3) Bizans’la yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır.(1302)
4) İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırılmıştır.
5) İlk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.
6) Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan Gazi zamanında olmuştur.
7) İlk Osmanlı vezirlik sistemi Orhan Bey döneminde kuruldu.
8) İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır.
9) İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
10) İlk divan teşkilatı Orhan Bey tarafından kuruldu.
11) İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.
12) İlk medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
13) Osmanlılarda ilk defa kendi adına para bastıran Orhan Beydir(gümüş).
14) Osmanlılarda ilk kaptan-ı derya Baltaoğlu Süleyman Beydir.
15) Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğulları(1345)dır. Rumeli’ye geçişin ilk adımıdır.
16) Osmanlıların Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir.
17) Osmanlıların Rumeli’ye geçişi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile olmuştur.(1353)
18) Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşında karşılaştılar.(1364)
19) Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.
20) Topçu ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
21) Top ilk defa sesinden düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşında kullanıldı
22) Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I. Murat’tır(1389).
23) Osmanlılara orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu zaferiyle açıldı.
24) Osmanlılarda Sultan ünvanını ilk defa II. Murat kullandı.
25) İlk acemi ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu.(devşirme)
26) İlk mali düzenlemeler I. Murat Döneminde yapılmıştır.
27) İlk defa para ile toprak II. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.
28) İlk defa çeyiz olarak toprak II. Murat döneminde alınmıştır.(Kütahya,Simav,Emed)
29) Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Beyazid tarafından kuşatıldı.
30) İstanbul kuşatmasında yaptırılan ilk hisar Anadolu Hisarı(güzelce hisar)dır.
31) Anadolu Türk birliği Osmanlı tarihinde ilk defa Yıldırım Beyazid tarafından sağlanmıştır.
32) Anadolu Türk birliği Osmanlı tarihinde ilk defa Ankara Savaşında bozuldu. Dağılma tehlikesi geçirdi.(1402)
33) Osmalılarda ilk taht kavgaları Fetret Devrinde (1402-1413) olmuştur.
34) İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.
35) Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir. Fetret devri sonrası birliği sağlamaya çalışan ilk kişidir.
36) Osmanlı’da ilk ciddi isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
37) İlk cülus bahşişi Çelebi Mehmet zamanında dağıtılmıştır.
38) Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.
39) Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin anlaşmasıdır.
40) Osmanlı Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir.(tuna nehri)
41) İlk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II. Murat’tır. Son kez çıkan ise III. Mustafa’dır.
42) II. Kosova Savaşından sonra Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.
B) YÜKSELİŞ DÖNEMİ (1453-1579)
43) Padişah emriyle öldürülen ilk sadrazam Çandarlı Halil Paşadır.
44) İlk kez Balkanların fethini tamamlayan Fatih’tir.
45) Havan topu ilk kez İstanbul’un Fethinde kullanıldı.
46) Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeleri ilk defa Fatih zamanında olmuştur.
47) İlk Osmanlı kanunları Fatih Kanunnamesi’dir.
48) Fatih Kanunnamesi Osmanlı Devletinin ilk anayasası niteliğindedir.
49) Osmanlılarda ilk altın para Fatih zamanında basıldı.
50) Topla kalelerin yıkılabileceği ilk defa İstanbul’un Fethi ile anlaşıldı.
51) Osmanlı Tarihinde batılı bir devlete ilk kapitülasyonlar Fatih tarafından Venedik’e verildi.
52) Sadrazamlar ilk defa Fatih döneminde Divan’a başkanlık etmiştir.
53) İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle Osmanlı denetime geçmiştir. Karadeniz Türk gölü oldu.
54) Kardeş katli ilk defa Fatih zamanında kanunlaştı.
55) Büyük anlamda ilk medrese Fatih döneminde kuruldu.(sahn-ı seman)
56) İlk defa Osmanlı mimari tarzı gelişti.
57) Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi.
58) Memlükler ile ilk ilişkiler ve mücadeleler başladı.
59) Doğudaki sınır güvenliği Otlukbeli Savaşı ile ilk defa sağlanmıştır.
60) Doğuda ilk önemli mücadele yapıldı. (Akkoyunlular ortadan kaldırıldı.)
61) Dünya’da ilk defa yivli-setli toplar II. Beyazıt zamanında yapılmıştır.
62) İlk defa Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına neden olan olay Sultan’ın Papa’ya sığınmasıdır.
63) Osmanlı Devleti İran’la ilk büyük savaşı Çaldıran’da yapmıştır.
64) Osmanlı Padişahlarından ilk halife Yavuz’dur.
65) Osmanlıların Kuzey Afrika’ya geçişi ilk defa Yavuz zamanında Mercidabık Zaferi ile olmuştur.
66) Kutsal emanetler ilk defa Osmanlılar’a Mısır seferi ile geçmiştir.
67) Memlüklü Devleti Mısır Seferi ile ortadan kaldırlmıştır.
68) Osmanlı Devlet yapısı ilk defa trokratik bir şekil almıştır.
69) Yavuz’un Hicaz ve Mısır’ı fethetmesiyle Baharat Yolu ilk defa Osmanlı denetimine girmiştir.
70) Memlüklerle ilk ciddi savaşlar II. Bayezid zamanında yapılmıştır.
71) Babası ile mücadele edip yeniçeri desteğini alarak başa geçen ilk Osmanlı padişahı Yavuz’dur.
72) İlk celali ayaklanması Yavuz Döneminde Bozoklu Celal tarafından yapılmıştır.
73) Kanuni’nin Rumeli’ye yaptığı ilk sefer Belgrad seferidir.
74) Viyana ilk defa Kanuni tarafından 1529 yılında kuşatıldı.
75) İlk kapsamlı kapitülasyonlar Fransa’ya verildi. (Ticari, ekonomik, hukuki ve gümrük alanında)
76) Preveze deniz zaferinden sonra Türkler ilk defa Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirdiler.
77) Müftü ilk defa Kanuni döneminde Divan üyesi olmuştur.
78) Kaptan-ı derya ve Reis-ül Küttab İlk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.
79) Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk anlaşma Amasya Anlaşmasıdır.
80) İlk defa İstanbul’da doğan, İstanbul’da ölen ve ilk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’dir.
81) İlk önemli deniz malubiyeti İnebahetı Deniz Savaşıdır.
82) Osmanlı tarihinde ilk defa Kanun-i Kadim(yeniçeri ocağına asker alma kanunu) III. Murat zamanında bozulmuştur.
C) DURAKLAMA DÖNEMİ(1579-1699)
83) İlk defa Sultan I. Ahmet zamanında şehzadeleri sancağa gönderme uygulaması kaldırılmıştır.
84) Kanuni sonrası sefere çıkan ilk padişah III. Mehmet’tir.
85) Ordunun başında sefere çıkan ilk padişah II. Mustafa’dır
86) Osmanlı İmparatorluğu Avusturya’ya karşı siyasi üstünlük ve yaptırım gücünü ilk defa Zitvatorok Anlaşması ile kaybetti.
87) Osmanlı tarihinde askerler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
88) Yenilikçi ilk padişah II. Osman’dır.
89) Yeniçeri ocağı’nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. Osman’dır.
90) Durakalama sebeplerini araştırıp ilk ciddi rapor hazırlayan devlet adamı Koçibey’dir.
91) Kapsamlı olarak ıslahat yapmak isteyen ilk padişah IV. Murat’tır.
92) Osmanlılarda ilk denk bütçeyi Tarhuncu Ahmet Paşa yapmıştır.
93) İlk Türk-İran sınırı Kasr-ı Şirin Anlaşması ile çizildi.
94) Çeşitli şartlar ileri sürerek göreve gelen ilk vezir Köprülü Mehmet Paşa’dır.
95) Osmanlının topraklarına toprak kattığı son anlaşma Bucaş anlaşmasıdır.
96) Görevini kötüye kullandığından dolayı suçlanıp asılan ilk sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır.
97) Osmanlılar ilk defa Karlofça ve İstanbul anlaşmaları ile toprak kaybetmiştir.
98) Osmanlı topraklarını paylaşmayı hedef alan ilk milletler arası anlaşma Karlofça Antlaşmasıdır.
99) Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk anlaşma İstanbul anlaşmasıdır.
100) Rusya’nın Karadeniz’e ulaştığı, sınır olduğu ilk anlaşma İstanbul Anlaşmasıdır.
101) Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir.
D) GERİLEME DÖNEMİ (1699-1774)
*Lale Devri (1718-1730)
102) Osmanlı Devleti ilk defa Pasarofça’dan sonra Avrupa’dan geri kaldığını anlamıştır.
103) Osmanlı Devleti ilk defa Pasarofça anlaşmasından sonra Lale Devrinde Avrupa’yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
104) Avrupa’ya ilk elçi Lale Devrinde Paris’e gönderilmiştir.
105) Osmanlılarda ilk matbaa Lale Devrinde İbrahim Müteferrika tarafından İstanbul’da açıldı.
106) Türkiye’de basılıp yayımlanan ilk kitap Vankulu Lügatıdır.
107) İlk kağıt fabrikası Lale Devrinde Yalova’da kuruldu.
108) İlk defa Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü Lale Devrinde kuruldu.
109) İlk çini atölyesi Lale Devrinde kuruldu.
110) İlk kumaş fabrikası Lale Devrinde Kuruldu.
111) İlk çiçek aşısı Lale Devrinde uygulandı.
112) İsyanla Öldürülen ilk sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
* 1730-1774 Dönemi
113) Askeri alanda ilk ıslahatı I. Mahmut yaptı.
114) İlk mühendis okulu 1731 yılında Kara mühendishanesi adıyla I. Mahmut tarafından kuruldu.
115) 18.yy da imzalanan son kârlı anlaşma 1731 Belgrad Anlaşmasıdır.
116) İlk defa Kapitülasyonlar 1740 ta devamlı hale getirildi.
117) İlk olarak deniz mühendishanesi III. Mustafa tarafından kuruldu.
118) Osmanlı donanması ilk defa bu dönemde baskına uğramıştır.
119) İlk defa Osmanlı Devletinde halkı Müslüman olan bir toprak parçası Küçük Kaynarca Anlaşması ile koparılmıştır.
120) Ruslar ilk defa Küçük Kaynarca anlaşması ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmişlerdir.
121) Rusya’ya ilk kapitülasyonlar Küçük Kaynarca Anlaşması ile verildi.
122) Osmanlının savaş tazminatı ödediği ilk antlaşma Küçük Kaynarca Antlaşmasıdır.
123) Karadeniz’in Türk Gölü olmaktan çıktığı ilk anlaşma Küçük Kaynarca Antlaşmasıdır.
E) DAĞILMA DÖNEMİ(1774-1914)
* 1774-1804 Dönemi
124) Ulufe alım-satımı ilk defa I. Abdülhamit zamanında yasaklanmıştır.
125) İlk defa sürat topçuları ocağı I. Abdülhamit zamanında kuruldu.
126) İlk defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu Nizam-ı Cedid ordusudur.
127) Avrupa başkentlerinde ilk devamlı elçilikler III. Selim zamanında açıldı.
128) Yabancı dil olarak kabul edilen ilk resmi dil Fransızca’dır.
129) Avrupa’dan ilk defa öğretmen, subay ve uzmanlar III. Selim döneminde getirilmeye başlandı.
130) İlk elçilik 1793’te Londra’da açılmıştır.
131) Napolyon ilk yenilgisini Akka’da ilk Nizam-ı Cedid Birlikleri ile yaptığı savaşta aldı.
132) Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruyamadığı ilk olay 1798 Fransa’nın Mısır’ı işgalidir
133) Rusya’nın savaş gemilerini boğazlardan geçirdiği ilk olay Fransa’nın Mısır’ı işgalidir.
134) Osmanlı topraklarının paylaşma alanı olduğu ilk önemli olay Fransa’nın Mısır’ı işgalidir.
135) Boğazların sorun olmasının başlangıcı olan ilk olay Fransa’nın Mısır’ı işgalidir.
136) Osmanlı Devletinde Fransız ihtilalinden etkilenerek ortaya çıkan ilk milliyetçilik hareketi Sırp İsyanıdır.
* 1808-1839 Dönemi
137) İlk defa padişahın yetkileri I. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı Sened-i ittifak ile sınırlandırılmıştır.
138) Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara ilk defa ayrıcalık 1812 Bükreş Anlaşması ile Sırplara verilmiştir.
139) Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanan ilk devlet Yunanistan’dır.
140) Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi Anlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
141) İngilizlere ilk defa kapitülasyonlar 1838’de Balta Limanı Anlaşması ile verildi.
142) İlk resmi gazete Takvim-i Vekai adıyla II. Mahmut zamanında çıkarıldı.
143) Nüfus sayımı ilk defa II. Mahmut zamanında yapıldı.
144) Tımar ve zeamet ilk defa II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
145) Müsadere ilk defa II. Mahmut tarafından kaldırıldı.
146) İlk defa Polis örgütünün temelleri II. Mahmut zamanında atılmıştır.
147) İlk defa divan teşkilatı kaldırılarak bakanlıklar kuruldu.
148) Öğretim ilk defa II. Mahmut zamanında zorunlu hale getirildi.
149) İlk defa ortaöğretim okulları II. Mahmut döneminde açıldı.
150) İlk posta örgütü II. Mahmut zamanında kuruldu.
151) İlk defa tercüme odası ve yabancı dil okulu açıldı.
152) İlk defa devlet memuru yetiştiren okullar II. Mahmut zamanında açıldı.
153) İlk defa yurt dışına öğrenci II. Mahmut zamanında gönderildi.
154) Kılık kıyafette ilk değişiklik II. Mahmut döneminde yapıldı.
* Tanzimat Devri ve Sonrası
155) İlk defa padişah kendi gücünün üstünde bir gücü Tanzimat fermanı ile tanımıştır.
156) Osmanlılarda ilk kağıt para kaime adıyla I. Abdülmecit tarafından bastırıldı.
157) İlk yarı resmi gazete ceride-i havadis adıyla 1840’ta çıkarıldı.
158) İlk öğretmen okulu 1848’ de I. Abdülmecit döneminde açıldı.
159) Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı ilk defa Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit zamanında almıştır.
160) Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini kaybetmiştir.
161) Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlandı.
162) Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde cıkarıldı.
163) Askerliğin ilk defa bir bedele bağlanması ıslahat fermanı ile olmuştur.
164) Osmanlı Devletinin Avrupa devleti sayılması 1856 Paris Anlaşması ile kabul edilmiştir.
165) İlk kız rüştiyesi 1858’de açılmıştır.
166) Türkiye’de ilk özel gazete olan tercüman-ı ahval’in Şinasi ve Agah Efendi tarafından yayınlanmıştır.
167) İlk demiryolu hattı Tanzimat döneminde döşenmiştir.
168) Süveyş Kanalı 1869’da açıldı.
169) İlk Osmanlı anayasası Mithat Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamit zamanında ilan edildi.
170) İlk millet meclisi 20 Mart 1877’de toplandı.
171) Osmanlı Devletinde halk yönetime ilk defa sınırlı da olsa I. Meşrutiyet ile katılmıştır.
172) İlk kez çok sayıda azınlığın birden bağımsız olması 1878 Berlin Antlaşmasıyla olmuştur.
173) İlk kez Ermeni sorununun başlaması 1878 Berlin Antlaşması iledir.
174) Osmanlı Devleti dış borçlarını ödemek amacıyla ilk kez bir kurum olarak 1881’de Düyun-u Umumiye idaresini kurmuştur.
175) Osmanlı devletinde Mecelle hukuku ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulamaya konulmuştur.
176) II. Meşrutiyetin ilanı ile ilk siyasi parti kurulmuştur.
177) İttihat ve terakki partisinin ilk rakibi Ahrar partisi ile Hürriyet ve İtilaf Fırkasıdır.
178) İttihat ve Terakki partisi Türk tarihinde milliyetçiliği ilk defa resmi bir ideoloji haline getirdi.
179) Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ile gerçekleşti.
180) İttihar ve Terakki cemiyeti devlet yönetimini ilk defa kesin olarak I. Balkan Savaşı sırasında ele geçirdi.
181) 31 Mart olayı Türk tarihinde rejime karşı yapılmış ilk isyan hareketidir.
182) Balkan Savaşı ilk defa Karadağ’ın Osmanlı Devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
183) Osmanlı Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı ilk Antlaşma Sykes-Picot Antlaşmasıdır.
184) Sivil Savunma Teşkilatı ilk defa I. Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur.

YORUMLAR:

Ad

19. Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı ve Parkuru,1,19.Dönem Polis Özel Harekat Mülakat Nasıl Yapıldı ? Hepsini Anlatiyorum,1,19.Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Sınavı 2016 sorulanlar ve cevapları,1,19.Dönem POMEM Polis Özel Harekat Sınav Giriş Belgesi Açıklandı.,1,2016 KPSS taban puanları,1,2016 KPSS Taban Puanları Orta Öğretim,1,2016 Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Nedir ?,1,2016 Polis Özel Harekat e-Devlet Kapısına Ulaşılamadı Hatası,1,2018 ehliyet,1,2018 yks tercih,1,2019 ehliyet,1,acikögretim,2,adalet bölümü,1,adalet nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,ales,4,ales geometri,1,ales konuları,1,ales matematik,1,ales soru dağılımı,1,ales türkçe,1,anestezi bölümü,1,anestezi nasıl bir bölümdür,1,aöd,1,aöf,10,askerlik,1,Bankacılık ve Sigortacılık nasıl bir bölümdür,1,beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur ?,1,Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir ? Tanıtımı,1,Bilgisayar Mühendisliği,1,Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Geniş Bilgi,1,Bilgisayar Programcılığı Staj Defterleri,1,biyoloji konu dağılımı,1,Biyomedikal Mühendisliği Staj Defterleri,1,bordo bereli alınacak,1,bordo bereli kimdir,1,bordo bereli nasıl olunur,1,bordo olmak için gereken şartlar,1,burs,8,burs 2018,1,burs veren kurumlar,3,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Staj Defterleri,1,Cevher Hazırlama Mühendisliği Staj Defterleri,1,chat sitesi,1,coğrafya,3,cv,1,çocuk gelişimi bölümü,1,çocuk gelişimi nasıl bir bölüm,1,destek,2,devlet,1,devlet personeli,2,dgs,21,dgs nasıl yapılır,1,dgs ne zaman olacak,1,dgs nedir,1,dış ticaret,1,dış ticaret nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,dikey geçiş sınavı nedir,1,dil bölümleri,1,dil puanı bölümler,1,Dil Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler,1,diploma,1,diplomamı kaybettim,1,diş hekimliği bölümü,1,Diş Hekimliği Bölümü Geniş Tanıtımı,1,doktora,1,dolar,1,doldurulmuş,1,duyuru,1,e-sınav,1,Eczacılık Bölümü Tanıtımı,1,edebiyat,6,edebiyat lys,4,edx,1,Efes Pilsen Staj Defteri,1,egitim,18,egitim rehber,10,eğitim,3,eğitim kredisi,6,Eğitim Sistemine Müthiş Eleştiri,1,ehliyet,2,ehliyet sınavı,1,ek tercih nedir,1,ek yerleştirme nedir,1,ekonomi,1,Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Defterleri,4,en çok tercih edilen üniversite bölümleri,1,en çok tercih edilen üniversiteler,1,en iyi 2 yıllık önlisans bölümleri,1,en iyi 4 yıllık bölümler,1,en iyi bölümler,1,en iyi eğitim veren üniversiteler,1,en iyi lisans bölümleri,1,en iyi üniversite bölümleri,1,en iyi üniversiteler,1,en iyi üniversiteler hangileridir,1,Endüstri Mühendisliği Staj Defterleri,1,engineer,1,Erasmus Programı Nedir ?,1,featured,2,featuredpost,2,fedai,1,feyza,1,fizik konu dağılımı,1,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tanıtımı,1,fransa,1,Gastronomi bölümü,1,Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Bir Bölümdür ?,1,gazete,1,Gemi Mühendisliği Staj Defterleri,1,gibbon,1,girişimcinin özellikleri,1,girişimcinin özellikleri nelerdir,1,güncel,1,haber,6,Haberler,1,harç,1,hazır,3,hukuk fakültesi için gereken net,1,hukuk fakültesi kaç netle kazanılır,1,İktisat Bölümü Tanıtımı,1,imalat,1,ingilizce,1,ingilizce nasıl öğrenilir,1,ingilizce öğrenmek,2,İngilizce Öğrenmenin Yöntemleri Nelerdir,1,insaport,1,inşaat,2,İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı,1,İnşaat Mühendisliği Staj Defterleri,6,inşaat platformu,1,inşaport,1,iş dünyası,1,iş hayatı,1,işletme bölümü,1,işletme bölümü tanıtımı,1,jandarma özel harekat giriş şartları nelerdir,1,jandarma özel harekat nasıl olunur,1,jöak,1,jöh nasıl olunur,1,kampüs,1,kamu,43,kanada liseleri,1,Kara delik,1,kara yolu,1,kariyer mi,1,kaybedilen diploma nereden nasıl çıkartılır,1,kaynak,1,kimya konu dağılımı,1,Kimya Mühendisliği Staj Defterleri,2,kodlama,1,kodlama öğrenmek,1,kosgeb,1,kpss,39,kpss tarih,2,kpss-güncel-bilgiler,1,kpsssiz özel harekat polisi,1,kpsssiz özel harekat polisi alınacak,1,kredi,8,kültür sanat,6,kyk,9,kyk yurdu,1,Laboratuvar,1,lgs,1,Lisans,2,lys,20,lys edebiyat,2,lys edebiyat en çok sorulan yazar ve eserler,1,LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler,1,lys edebiyat soru tahminleri,1,lys ne zaman olacak,1,lys tarih,3,maaş,1,Maden Mühendisliği Staj Defterleri,2,makina,1,makine,1,Makine Mühendisliği Staj Defterleri,3,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Staj Defterleri,1,meb,1,MF bölümleri,1,MF puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,milli savunma üniversitesi,3,Mimarlık Staj Defterleri,1,mit,1,msb,4,Muhasebe Staj Defterleri,1,Mustafa Vural,1,Mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri,1,net,2,okul deneyimi,1,Okul Deneyimi Staj Defterleri,3,online,1,öğrenciye eğitim kredisi,1,öğrenmek,1,Ön lisans,1,örnek,2,örnekirapor,1,ösym,5,ösym sınav takvimi 2017,1,ösym sinav takvimi,1,ösym tercih,1,özel eğitim,1,özel harekat polisi alımı yapılacak,1,özel harekat polisi başvurusu yapılamıyor,1,özel harekat polisi başvurusuna erişemiyorum,1,özel harekat polisi olma şartları nelerdir,1,özel okul,1,para,1,para mı,1,Paradoks,1,Paragraf Sorusu Çözme Teknikleri,1,paranın gücü,1,platform,1,pmyo,1,polis,3,polis nasıl olunur,1,polis olmak için gereken şartlar nelerdir,1,polis olmak istiyorum,1,Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Açıklandı,1,Polis Özel Harekat Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir ?,1,Polis Özel Harekat Fiziki Yeterlilik Parkuru nasıl olacak ?,1,polis özel harekat nasıl olunur,1,polis özel harekat sınavı,1,Polis Özel Harekat Sınavı Hakkında Genel Bilgi,1,polis özel harekat yardım sayfası,1,polis özel harekatlık için istenen belgeler,1,pomem,2,pöh,1,pöh fiziki yeterlilik parkuru,1,pöh istenen belgeler,1,pöh nasıl olunur,1,pratik ingilizce öğrenmek,1,primavera,1,Psikoloji Bölümü Tanıtımı,1,puan türleri,4,rapor,1,rehberlik,21,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nasıl bir bölümdür,1,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nedir,1,reklam,7,Resmi Gazete,1,Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tanıtımı,1,sas nedir,1,sat,1,sat nedir,1,sat ve sas komandosu nasıl olunur,1,sat ve sas nasıl olunur,1,seviyeli sohbet,1,sinav takvimi 2017,1,sinav takvimi 2017 açıklandı,1,sohbet odaları,1,sohbet sitesi,1,staj,29,staj ilanları,1,Staj Sigortası,1,Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek,1,Staj Sigortası Emeklilik,1,Stephen Hawking,1,subay nasıl olunur,2,talaşlı,1,tanitim yazisi,16,tarih,3,telegram,1,teog nedir ?,1,teog sınavı,1,tercih,4,tercih edilen bölümler,1,tercih yaparken dikkat edilmesi,1,tercihte dikkat edilmesi gerekenler,1,tez,2,tezli lisans,1,tezsiz lisans,1,tıp bölümü,1,tıp bölümü tanıtımı,1,tıp fakültesi,2,tıp fakültesi için gereken net sayısı,1,tıp fakültesi kaç netle kazanılabilir,1,tm bölümleri,1,tm puanıyla tercih edilebilecek bölümler,1,tm-1 bölümleri,1,tm-2 bölümler,1,torpil,1,ts bölümleri,1,TS puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,ts-1 bölümleri,1,ts-2 bölümleri,1,tsk,2,TSK Önlisans Mezunu Bordo Bereli Alacak,1,Turizm ve Otel İşletmeciliği Staj Defterleri,1,Türk Edebiyatındaki Önemli Dergiler,1,türkçe konuları,1,Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Üniversiteler,1,türkiyede en çok tercih edilen 10 üniversite,1,türkiyenin en iyi üniversiteleri,1,tyt,11,Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi,1,udemy,1,ukrayna üniversitelerinde okumak,1,ulaştırma,1,Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi,1,universite bolumleri,33,Uygur Çelebi,1,üniversite,8,üniversite hazırlık,1,üniversite Hazırlık Telegram grubu,1,üniversite kayıt dondurma,1,üniversite sınavı,1,üniversite tercih,3,üniversite tercih rehberi,1,üniversite tercihi,1,üniversite tercihi nasıl yapılır,1,üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmadan önce bilinmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmak,1,Üniversitenin Anlatılamayan bölümleri,1,üretim staj defteri,1,vakıf üniversiteleri,8,verimli ders çalışma,1,Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları Nelerdir ?,1,yaratıcı,1,yaşlı bakımı bölümü,1,yaşlı bakımı nasıl bir bölümdür,1,yatay geçiş kimler yapabilir,1,yatay geçiş nasıl yapılır,1,yatay geçiş nedir,2,yatay geçiş şartları nelerdir,1,yazılım,1,ygs,17,YGS Coğrafya Konuları,1,YGS Felsefe Konuları,1,ygs fen bilimleri,1,ygs fen bilimleri konu ve soru dağılımı,1,YGS Fizik Konuları,1,ygs geometri ders konulari,1,ygs geometri konu ve soru dağılımı,1,YGS Geometri Konuları,1,ygs geometri sorular,1,ygs konuları,8,ygs konulari,1,ygs matematik,1,Ygs matematik konuları,2,ygs matematik soru ve konu dağılımları,1,ygs ne zaman olacak,1,ygs sosyal bilimler,1,ygs sosyal bilimler konu ve soru dağılımı,1,ygs sosyal bilimler konuları,1,YGS Tarih Konuları,1,ygs türkçe konuları,2,ygs türkçe konuları 2016-2017,1,ygs türkçe soru dağılımları,1,YGS'de En Çok Çıkan Konular,1,yks,31,yks edebiyat,2,yks telegram Grubu,1,yks tercih,6,yök,1,yunus polis,1,yunus polis nasıl olunur,1,yunus polis olmak istiyorum,1,yurt için gerekli eşyalar,1,yurt için gerekli malzemeler,1,yüksek kariyer,1,yüksek lisans,3,yüksek maaş,1,zabıta nasıl olunur,1,zam,1,Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı,1,Zootekni Bölümü,1,
ltr
item
Eğitim Destek: Lys Tarih İlkler ve Önemli Bilgiler
Lys Tarih İlkler ve Önemli Bilgiler
https://1.bp.blogspot.com/-wHQLunh4b8U/WRiMLxAKYzI/AAAAAAAALgY/CC6yr7yCjQArNX1S_mU8MDhsUnFjdLKDwCLcB/s640/%25C3%25B6symci.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wHQLunh4b8U/WRiMLxAKYzI/AAAAAAAALgY/CC6yr7yCjQArNX1S_mU8MDhsUnFjdLKDwCLcB/s72-c/%25C3%25B6symci.jpg
Eğitim Destek
https://www.egitimdestek.org/2017/05/lys-tarih-ilkler-ve-onemli-bilgiler.html
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/2017/05/lys-tarih-ilkler-ve-onemli-bilgiler.html
true
5101758931147556569
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi. Herhangi bir yazı bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını Oku... Yanıtla Yanıtı Sil Sil By EV Sayfalar GÖNDERİLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLENLER: ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM GÖNDERİLER İsteğiniz ile ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dön... Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago iki ay önce İzleyiciler Takip et PREMİUM İÇERİK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN PAYLAŞIN. STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content