KPSS Tarih Çıkabilecek Önemli Ders Notları

tarih-ders-notlari

KPSS Tarih Çıkabilecek Önemli Ders Notları 

KPSS Tarih dersinde geçmiş yıllarda doğrudan veya dolaylı olarak sorulmuş konuları bir araya getirerek soru-cevap şeklinde KPSS Tarih Önemli Ders notu hazırladık. Bu sayede konulara daha kolay ve akılda kalıcı şekilde çalışmış olacaksınız. Buradaki bilgiler gelecek sınavlarda sorulma ihtimali yüksek bilgilerdir. Bu yüzden bir kere bile olsa üstünden geçmenizi  tavsiye ediyoruz. 

İslamiyet Öncesi :


1-Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? -Asya Hun devleti

2-Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir? -Teoman

3-Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? -Mete

4-Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? - kavimler göçü

5-Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir? - Göktürk

6-Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir? -Orhun kitabeleri

7-Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? -II.Göktürk (Kutluk)

8-Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? -Göktürk Alfabesi

9-İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? -Göktanrı dini

10-Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? -Uygurlar
11-Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? -Asya Hun Devleti

12-Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? -Avrupa Hun Devleti

13-İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? -Avarlar

14-İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? -kurultay

15-İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? -Toy

16-İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? –Yuğ


TÜRK DESTANLARI

*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı

*Göktürkler- Ergenekon Destanı 

*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı

*Kırgızlar-Manas Destanı

17-Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

18-Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir? -Asya Hun hükümdarı Mete Han

19-İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir? -Ordu Millet

20-Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir? -Hilal (Bozkurt, Turan, Sahte ricat) Taktiği

21-Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir? -Çin TÜRK

İSLAM TARİHİ

22-Türkler İslamiyet’i hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?) -Talas Savaşı

23-Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? -Karahanlılar

TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip

*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)

*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

24-Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? -Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

25-Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir? -Hunlar

26-Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir? -Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

27-Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir? –Pasinler

28-Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir? -Malazgirt Meydan Muharebesi

29-Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir? -İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

30-Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir? -Siyasetname

31-Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir? -Katvan Savaşı

32-Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi? -Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)

33-Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi? -Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

34-Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir? -Subaşı

35-İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? -Çaka Bey- Çaka beyliği

36-Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir? -Süleyman Şah

37-Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Miryakefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi -Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır. -I.Alaaddin Keykubat

39-Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir? -Kösedağ savaşı

40-Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir? -Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

41-Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir? -Karesioğulları

42-Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir? -Dulkadiroğulları

43-Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir? -Lonca teşkilatı

44-Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir? -Ahilik teşkilatı

45-Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır? -Babür Hükümdarı Babür Şah

46-Kimin Adına yaptırılmıştır? -Karısı Mümtaz Mahal Adına

47-Hangi ülkede bulunmaktadır? -Hindistan (Agra şehri)

48-Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir? - Muhakemetü’l Lügatey 


Osmanlı Devleti Dönemi


OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ

49-Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? -Koyun Hisar Savaşı

50-Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir? -Bursa-Orhan Bey

51-Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir? -Ahi Evran

52-İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -Osman Bey

53-Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile? -Orhan Bey-Karesi oğullarının

54-Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir? -Çimpe Kalesi-Orhan Bey

55-Osmanlıda Yaya ve müsellemden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? - Orhan Bey

56-İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur? - Orhan Bey- İznik.

57-Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir? -Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? -Sırpsındığı Savaşı

59-Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir? -Edirne ====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

60-Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -I. Murat

61-Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -Tımar Sistemi-I.Murat

62-Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir? -I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)

63-Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir? -Yıldırım Bayezid

64-İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmed’in tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir? -Fetret Dönemi

65-Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir? -Timur İmparatorluğu

66-Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir? -Şehzade Mustafa

67-Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir? Çelebi Mehmet (I. Mehmet)

68-Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir? -Edirne Segedin Antlaşması

69-Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir? -II. Kosova savaşı

70-Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir? - I. Murat (I.Kosova Savaşı)

71-İstanbul’un Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir? -Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ

72-İstanbul’un Fethi için Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir? -Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

73-Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmiştir? -F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

74-F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir? -Otronto( İtalya) Seferi

75-Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir) -Kanun Name-i Ali Osman

76-Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -F.Sultan Mehmet

77-Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir? -Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)

78-İlk Osmanlı Halifesi kimdir? -Yavuz Sultan Selim

79-Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir? - Yavuz Sultan Selim

80-Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir? -Mohaç Meydan Savaşı

81-Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir? -Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)

82-Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir? -Preveze Deniz Savaşı

83-Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir? -Zigetvar Seferi

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ

84-Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır? -Ferhat Paşa Anlaşması

85-Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir? -Kasr-ı Şirin

86-Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir? -Zitvatorok Ant.

87-Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır? -Bucaş Ant.

88-Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir? -Bucaş ant.

89-Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir? -Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)

90-Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir? -Karlofça Ant.

91-Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur? -Karlofça Ant.

92-Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir? -Karlofça Ant.

93-17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir? -Merkez (İstanbul)isyanları

94-17.yy’da Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir? -Celali İsyanları

95-Osmanlıda Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir? -Tarhuncu Ahmet paşa

OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

96-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir? -Lale Devri

97-Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer? -Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer

98-Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır? -Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

99-Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir? -Küçük Kaynarca Antlaşması

100-Karadeniz’in Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur? -Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

101-Rusya ve Avusturya’nın eski Bizans’ı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir? -Grek Projesi

102-Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir? -Yaş Antlaşması

103-Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir? -Lale Devri

104-Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir? -İbrahim Müteferrika- Lale Devri

105-III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir? -Nizamı Cedid

106-III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir? -İrad-ı Cedid

107-Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir? -Fransızca-III.Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ

108-Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir? -Sırplar

109-Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir? -Rumlar

110-Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Hünkar İskelesi Ant.

111-Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur? -Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

112-Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır? -Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır

113-Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır? -Berlin Antlaşması

114-Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir? -Sened-i İttifak

114-Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir? -Vaka-i Hayriye

115-Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır? -II. Mahmut

116-Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur? -Asakir-i Mansure-i Muhammediye

118-Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir? -Müsadere Usulü

119-Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir? -II.Mahmut

120-Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir? -Takvim-i Vekayi

121-Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir? -Tanzimat Dönemi

122-Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir? *Abdülmecit

123-Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Tanzimat Fermanı

124-Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir? -1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)

125-II.Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir? -31 Mart Vakas
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

126-Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir? -Cülus Bahşişi- Cülus Töreni

127-I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir? -Ekberiyet Sistemi 129**-Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir? -Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

130-Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi unvanla sefere çıkardı? -Serdar-ı Ekrem Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı. Osmanlı bütçesini hazırlardı. Şeyhülislam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

131-Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir? -Öşür(aşar)

132-Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi? -Cizye

133-Gayrimüslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir? -Haraç

134-Osmanlı Devletinin para birimi nedir? -Akçe

135-Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir? -Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

136-Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir? -Ulufe

137-Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi? -Reaya *Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı *Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır. *Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi *Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi


138- Osmanlı'da okula yeni başlayan çocuklar için yapılan merasime ne denir? - Amin Alayı

Kurtuluş Savaşı Dönemi138-Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır? -Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

139-I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’ya sığınan Goben ve Brestlav gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır? -Yavuz-Midilli

140-Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir? -Nusret Mayın Gemisi 141-Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir? -1918 Brest Littowsk I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar *Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant. **Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

142-Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir? -Mondros Ateşkes antlaşması

143-Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir? -Hasan Tahsin

144-Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir? -Kuva-yi Milliye 145-İzmir’in işgaline nerede karar verilmiştir? -Paris Barış Konferansı
146-M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve unvanla gönderilmiştir? -9.Ordu Müfettişi

147-Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir? -Amasya genelgesi

148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir? -Amasya Genelgesi

149-Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur? -Erzurum Kongresi

150-Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir? -Erzurum Kongresi

151-*Amaç, yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir? -Erzurum Kongresi

152-Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir? -Erzurum Kongresi

153-Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir? -Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

154-İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu? -Amasya görüşmeleri

155-Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir? -Felah-ı Vatan

156-İtilaf Devletlerince İstanbul’un fethine yol açan olay nedir? -Misak-ı Millinin ilanı 157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır? -23 Nisan 1920

158-TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir? -Teşkilat-ı Esasiye

159-TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir? -Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu

160-Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır? -Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

161-TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır? -Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

162-Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir? -Gümrü Antlaşması

163-Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır? -Fransa- Ankara Antlaşması

164-Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir? -Güney Cephesi

165-Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır? -Yunanistan

166-Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? -I.İnönü Zaferi ***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

167-Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir? -Gümrü Antlaşması

168-Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile? -Rusya-Moskova Antlaşması

168-Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir? -Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

169-İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir? -Londra Konferansı

170-Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir? -Kütahya-Eskişehir Savaşları

171-M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir? -Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce

172-Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir? -Tekalif-i Milliye Emirleri

173-1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu? -Sakarya Meydan Muharebesi

174-TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı hangi olayın ardından verilmiştir? -Sakarya Meydan Muharebesi

175-Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir? -Sakarya Meydan Savaşı

176-Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır? -Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan’la imzalandı)

177-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir? -Fransa (Ankara Antlaşması ile)

178-İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM’ye bırakılmıştır? -Mudanya Ateşkes Antlaşması

179-Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir? -Mudanya Ateşkes Antlaşması

180-Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir? -Başkomutanlık Meydan Muharebesi

181- Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir? -Mudanya Ateşkes Antlaşması

182-Son Osmanlı Halifesi Kimdir? -Abdülmecit Efendi

183-Son Osmanlı Padişahı kimdir? -VI.Mehmet (Vahdettin)

184-Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır? -Lozan Barış Antlaşması

185-İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir? -Lozan Barış Antlaşması

186-Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur? -Montrö Boğazlar Sözleşmesi

187-Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir? -Saltanatın kaldırılması 188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? -M.Kemal Paşa

189-Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir? -İsmet (İnönü)Paşa

190-Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir? -Fethi (Okyar) bey

191-Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır? -İsmet İnönü

192-Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır? -Halifeliğin Kaldırılması

193-Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir? -Cumhuriyet Halk Partisi

194-Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır? -Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

195-M.Kemal döneminde çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir? -Serbest Cumhuriyet Fırkası

196-Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır? -Takrir-i Sükun Kanunu

197-17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır? -İsviçre

198-Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir? -Tevhid-i Tedrisat Kanunu

199-Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir? -Türk Dil Kurumu

200-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? -Milliyetçilik İlkesi

201-Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonomik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir? -İzmir İktisat Kongresi

202-Atatürk’ün Ekonomi siyasetini açıklayan ilkesi hangisidir? -Devletçilik

203-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işi hakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir? -Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

204-Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir? -1934

205-İtalya ve Almanya’nın tehdidine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir? -Balkan Antantı

206- İtalya’nın Akdeniz’deki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir? -Sadabat Paktı

207- Atatürk’ün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir? -Cumhuriyetçilik-Laiklik

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement