LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler

LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler

LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler

LYS Edebiyat sınavında çıkabilecek en önemli bilgileri bir araya getirerek sizlerin işini biraz olsun kolaylaştırmaya çalıştık. Bu bilgiler ÖSYM'nin yapmış olduğu edebiyat sınavlarında en sık sorulan bilgiler olup gelecek sınavlarda da büyük ihtimal sorulabilecek önemli bilgilerdir. Bunun için sizlere tavsiyemiz bu bilgileri çok iyi çalışmanızdır bu sayede edebiyat netlerinizi arttırabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda buna benzer konular paylaşacağım...
* Aşağıdaki arşivlenmiş edebiyat bilgileri geçmiş yıllarda sorulmuş önemli bilgilerdir bunun için gelecek yıllarda da sorulma ihtimali yüksek bilgiler olduğu için çok iyi çalışmalısınız.

1. Mensur şiirin ilk örneklerini Servet-i Fünun döneminin en önemli sanatçılarından birisi olan Halit Ziya Uşaklıgil “ Mensur Şiirler ” isimli eserinde vermiştir.

2. Türk edebiyatında mensur şiir türündeki eserler :

 • Halit Ziya Uşaklıgil: ''Mezardan Sesler''
 • Mehmet Rauf: ''Siyah İnciler'' 
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu: ''Erenlerin Bağından, Okun Ucundan'' 
 • Ruşen Eşref Ünaydın: ''Damla Damla'' 
 • Sabahattin Kudret Aksal: ''Mavi''
 3. Şiirden bağımsız olan ve tek başına bir anlam taşıyan dizelere ''azade mısra (mısra-ı azade)'' dize denilmektedir.

 4. Şiirin tek başına dilden dile dolaşmasına ve hafızalarda yer eden en güzel dizesine “mısra-ı berceste” denilmektedir.

5. Edebiyatımızda aruz ölçüsü ilk kez ''Kutadgu Bilig'' isimli eserde kullanılmıştır.

6. Kısa bir heceyi, ölçü gereği uzun okumaya ''imale'' denilmektedir. İmale: bir aruz kusurudur.

7. Zihaf: uzun bir heceyi, ölçü gereği kısaltmaya denilmektedir. Zihaf: bir aruz kusurudur.

8. Vasl (Ulama): Ünsüzle biten bir sözcüğün son ünsüzünü, ondan sonra gelen ve ünlüyle başlayan sözcüğün ilk hecesine bağlamaktır.

9. Takti (Kesme): Aruz ölçüsünde duraklardaki kesmelere denilmektedir. Aruz ölçüsünde duraklar sözcükleri bölebilirler. 


10. Med: bir uzun heceyi, bir uzun bir kısa hece yapmaktır. 

11. Serbest (Ölçüsüz): şiirin ilk örneklerini Abdülhak Hamit Tarhan, 1913 yılında ''Validem'' isimli eserinde vermiştir. 

12. Lirik Şiir: duygusal yönü çok ağır basan şiirlerdir. Bu şiirlerde coşkulu bir anlatım vardır.

13. Epik Şiir: Kahramanlık,savaş,yiğitlik gibi konuları işleyen şiirlerdir.

14. Pastoral Şiir: Doğanın güzelliklerini, köy ve çoban hayatını konu alan şiirlerdir.

15. Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları sonucunda oluşturulmuş pastoral şiirlere ''eglog'' denir. 

16. Bir çobanın ya da ozanın ağzından kır yaşamının güzelliklerini ve çekiciliğini anlatan pastoral şiirlere ''idil'' denilmektedir.

17. Didaktik Şiir: Genellikle bilgilendirici düşüncenin ağırlıklı olduğu ve bilgi aktarmak ve aşılamak amacıyla yazılmış şiirlere denilmektedir.

18. Satirik Şiir: Toplum yaşamındaki yanlışlıklarını, düzensizliklerini, eksiklerini, kişilerin yanlışlarını alaylı,eleştirili ve iğneleyici bir dille anlatan şiirlere ''Satirik Şiir'' denilmektedir.

19. Satirik şiirler: Divan edebiyatında ''hicviye'' , Halk edebiyatında ''taşlama'' adıyla anılmaktadır.

20. Dramatik Şiirler: manzum tiyatro yapıtlarındaki şiirlerdir. Hayatın (acıklı, komik, korkunç) yönlerini konu edinmektedir.

21. Koşuklar, Aşık edebiyatındaki koşmaların karşılığıdır. Bunun için koşmayla koşuk arasında bazı bakımlardan benzerlikleri vardır.

22. Bilinmiş olan en eski sagu, Alp Er Tunga Sagusu’dur.

23. Sagunun Halk edebiyatındaki karşılığına ağıt, Divan edebiyatındaki benzeri karşılığı ise mersiyedir. 

24. Sav, günümüzdeki atasözünün karşılığına denilmektedir.

25. Mani, genellikle tek dörtlükten oluşmaktadır. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulur. Konuya giriş için söylenen ilk iki dizeye “doldurma dize” denilmektedir. Asıl düşünce ileti ise son iki dizede bulunmaktadır. 

26. Türkü: Genellikle üçer ya da dörder dizeli bentlerle ve her bendin sonunda tekrarlanan ''kavuştak'' ya da ''bağlama'' adı verilen nakarat dizelerinden oluşmaktadır.

27. Divan edebiyatımızda manzum olarak oluşturulmuş bilmecelere ''lugaz'' denilmektedir.

28. Koşmalar konularına göre türlere ayrılmaktadır bunlar :
 • Güzelleme: Aşk, sevgi ve doğa güzellikleri gibi konuları işleyen koşmalardır.
 • Koçaklama: Kahramanlık, savaş,yiğitlik gibi konuları işleyen koşmalardır. 
 • Taşlama: Herhangi bir kişiyi ya da toplumdaki olayları iğneleyen,eleştiren koşmalardır. 
 • Ağıt: Bir kişinin ölümünden duyulan acıyı anlatan koşmalardır. 
29. Koşma nazım biçimi: İslamiyet öncesi Türk edebiyatımızdaki ''koşuk'' ; Divan edebiyatımızdaki ''gazel'' ile benzerlik göstermektedir.

30. Semainin koşma nazım biçiminden ayrılan yönleri şunlardır: kendine özgü bir ezgiyle söylenmesi ve 8’li hece ölçüsüyle oluşturulmasıdır. 

31. Kim tarafından yazıldığı bilinmeyen destanlara doğal destan, yazarı tarafından bilinen destanlara ise yapay destan denilmektedir. 
 • Bozkurt – Göktürk- Doğal Destandır.
 • Türeyiş – Uygur - Doğal Destandır.
 • Nasihat Destanı – Karacaoğlan - Yapay Destandır.
 • Genç Osman Destanı – Kayıkçı Kul Mustafa - Yapay Destandır.
 • Çanakkale Şehitlerine – Mehmet Akif Ersoy  - Yapay Destandır.
 • Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca - Yapay Destandır.
32. İlahiler: Bektaşilikte ''nefes'' ; Alevilikte ise ''deme'' adını alır. 

33. Nutuk: tarikata yeni giren dervişlere yol göstermek ve onları bilgilendirmek amacıyla söylenen didaktik şiirlere denilmektedir.

34. Şathiye: Tanrıyla konuşur gibi söylenen ve inançlardan alaycı bir dille söz eden şiirlerdir. 

35. Hikmet: dini ,ahlaki, felsefi konuları işleyen öğüt şiirlerine denilir. 

36. Gazeller: aruz ölçüsüyle ve 5-15 beyit arasında oluşturulur. Gazelin ve kasidenin uyak düzeni ''aa/ba/ca/da… '' biçimindedir. 

37. Gazelin ilk beytine ''matla'' , son beytine ''makta'' , en güzel beytine ''beyt’ül-gazel'' denir ve şairin mahlasını (takma adını) söylediği beyte ''taç beyit'' denilmektedir.

38. Divan edebiyatında parça güzelliği benimsendiği için gazellerde de genellikle konu birliği yoktur. Beyitleri arasında konu birliği olan gazellere  “yek – ahenk gazel” denir. Bütün beyitleri birbirinden güzel olan gazellere ise “yek – avaz gazel” denilmektedir.

 39. Bazı gazeller beyitler tam ortasından bölünerek dörtlük biçimine getirilirler. Bu şekilde oluşturulan gazellere “musammat gazel” denilmektedir. 

40. Kaside: din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan ve bir karşılık beklenen şiirlerdir. Beyitlerle oluşturulur, gazel gibi (aa/ba/ca …) uyaklanır. Beyit sayısı genellikle 33-93 arasında değişir. 

41. Methiye: kasidenin en önemli bölümüdür. Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. Bu bölüm kasidenin en uzun bölümüdür. 

42. Tegazzül: Kasidenin arasında kullanılan, onunla aynı ölçü ve uyakta olan gazeldir. 

43. Fahriye : Şairin kendini övdüğü bölüme denilmektedir. 

44. Mesnevi, divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Uzun aşk öyküleri ve dini, tasavvufi, ahlaki öyküler genellikle mesnevi nazım biçiminde yazılmıştır. (aa/bb/cc/dd …) uyaklıdır. 

45. Beş mesneviden oluşan eserlere “hamse” denir. 

46. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi Yusuf Has Hacip‘in ''Kutadgu Bilig'' isimli eseridir. Türk edebiyatının önemli mesnevilerinden bazıları şunlardır : 
 • Aşık Paşa - Garipname
 • Ahmedi - İskendername
 • Şeyhi - Harname
 • Gülşehri - Mantıku't Tayr
 • Nabi - Hayriyye
 • Nabi - Hayrabat
 • Şeyh Galip - Hüsn-ü Aşk
47. Müstezat: gazelin dizelerinin her birinin ardına kısa dizeler eklenerek yazılan şiir biçimidir. Eklenen bu kısa dizelere “ziyade” adı verilmektedir.

48. Terkib-i bentin edebiyatımızdaki ilk ve en güzel örneklerini Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa vermektedir. 

49. Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden esinlenerek aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire “nazire” denilmektedir.

50. Terci-i bendin edebiyatımızdaki ilk ve güzel örneklerini Ziya Paşa ve Şeyh Galip vermiştir. 

''LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler'' ile ilgili konumuz hakkında sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz en kısa sürede konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız.

YORUMLAR:

Ad

19. Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı ve Parkuru,1,19.Dönem Polis Özel Harekat Mülakat Nasıl Yapıldı ? Hepsini Anlatiyorum,1,19.Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Sınavı 2016 sorulanlar ve cevapları,1,19.Dönem POMEM Polis Özel Harekat Sınav Giriş Belgesi Açıklandı.,1,2016 KPSS taban puanları,1,2016 KPSS Taban Puanları Orta Öğretim,1,2016 Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Nedir ?,1,2016 Polis Özel Harekat e-Devlet Kapısına Ulaşılamadı Hatası,1,2018 ehliyet,1,2018 yks tercih,1,2019 ehliyet,1,acikögretim,2,adalet bölümü,1,adalet nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,ales,4,ales geometri,1,ales konuları,1,ales matematik,1,ales soru dağılımı,1,ales türkçe,1,anestezi bölümü,1,anestezi nasıl bir bölümdür,1,aöd,1,aöf,10,askerlik,1,Bankacılık ve Sigortacılık nasıl bir bölümdür,1,beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur ?,1,Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir ? Tanıtımı,1,Bilgisayar Mühendisliği,1,Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Geniş Bilgi,1,Bilgisayar Programcılığı Staj Defterleri,1,biyoloji konu dağılımı,1,Biyomedikal Mühendisliği Staj Defterleri,1,bordo bereli alınacak,1,bordo bereli kimdir,1,bordo bereli nasıl olunur,1,bordo olmak için gereken şartlar,1,burs,8,burs 2018,1,burs veren kurumlar,3,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Staj Defterleri,1,Cevher Hazırlama Mühendisliği Staj Defterleri,1,chat sitesi,1,coğrafya,3,cv,1,çocuk gelişimi bölümü,1,çocuk gelişimi nasıl bir bölüm,1,destek,2,devlet,1,devlet personeli,2,dgs,21,dgs nasıl yapılır,1,dgs ne zaman olacak,1,dgs nedir,1,dış ticaret,1,dış ticaret nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,dikey geçiş sınavı nedir,1,dil bölümleri,1,dil puanı bölümler,1,Dil Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler,1,diploma,1,diplomamı kaybettim,1,diş hekimliği bölümü,1,Diş Hekimliği Bölümü Geniş Tanıtımı,1,doktora,1,dolar,1,doldurulmuş,1,duyuru,1,e-sınav,1,Eczacılık Bölümü Tanıtımı,1,edebiyat,6,edebiyat lys,4,edx,1,Efes Pilsen Staj Defteri,1,egitim,18,egitim rehber,10,eğitim,3,eğitim kredisi,6,Eğitim Sistemine Müthiş Eleştiri,1,ehliyet,2,ehliyet sınavı,1,ek tercih nedir,1,ek yerleştirme nedir,1,ekonomi,1,Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Defterleri,4,en çok tercih edilen üniversite bölümleri,1,en çok tercih edilen üniversiteler,1,en iyi 2 yıllık önlisans bölümleri,1,en iyi 4 yıllık bölümler,1,en iyi bölümler,1,en iyi eğitim veren üniversiteler,1,en iyi lisans bölümleri,1,en iyi üniversite bölümleri,1,en iyi üniversiteler,1,en iyi üniversiteler hangileridir,1,Endüstri Mühendisliği Staj Defterleri,1,engineer,1,Erasmus Programı Nedir ?,1,featured,2,featuredpost,2,fedai,1,feyza,1,fizik konu dağılımı,1,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tanıtımı,1,fransa,1,Gastronomi bölümü,1,Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Bir Bölümdür ?,1,gazete,1,Gemi Mühendisliği Staj Defterleri,1,gibbon,1,girişimcinin özellikleri,1,girişimcinin özellikleri nelerdir,1,güncel,1,haber,6,Haberler,1,harç,1,hazır,3,hukuk fakültesi için gereken net,1,hukuk fakültesi kaç netle kazanılır,1,İktisat Bölümü Tanıtımı,1,imalat,1,ingilizce,1,ingilizce nasıl öğrenilir,1,ingilizce öğrenmek,2,İngilizce Öğrenmenin Yöntemleri Nelerdir,1,insaport,1,inşaat,2,İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı,1,İnşaat Mühendisliği Staj Defterleri,6,inşaat platformu,1,inşaport,1,iş dünyası,1,iş hayatı,1,işletme bölümü,1,işletme bölümü tanıtımı,1,jandarma özel harekat giriş şartları nelerdir,1,jandarma özel harekat nasıl olunur,1,jöak,1,jöh nasıl olunur,1,kampüs,1,kamu,43,kanada liseleri,1,Kara delik,1,kara yolu,1,kariyer mi,1,kaybedilen diploma nereden nasıl çıkartılır,1,kaynak,1,kimya konu dağılımı,1,Kimya Mühendisliği Staj Defterleri,2,kodlama,1,kodlama öğrenmek,1,kosgeb,1,kpss,39,kpss tarih,2,kpss-güncel-bilgiler,1,kpsssiz özel harekat polisi,1,kpsssiz özel harekat polisi alınacak,1,kredi,8,kültür sanat,6,kyk,9,kyk yurdu,1,Laboratuvar,1,lgs,1,Lisans,2,lys,20,lys edebiyat,2,lys edebiyat en çok sorulan yazar ve eserler,1,LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler,1,lys edebiyat soru tahminleri,1,lys ne zaman olacak,1,lys tarih,3,maaş,1,Maden Mühendisliği Staj Defterleri,2,makina,1,makine,1,Makine Mühendisliği Staj Defterleri,3,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Staj Defterleri,1,meb,1,MF bölümleri,1,MF puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,milli savunma üniversitesi,3,Mimarlık Staj Defterleri,1,mit,1,msb,4,Muhasebe Staj Defterleri,1,Mustafa Vural,1,Mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri,1,net,2,okul deneyimi,1,Okul Deneyimi Staj Defterleri,3,online,1,öğrenciye eğitim kredisi,1,öğrenmek,1,Ön lisans,1,örnek,2,örnekirapor,1,ösym,5,ösym sınav takvimi 2017,1,ösym sinav takvimi,1,ösym tercih,1,özel eğitim,1,özel harekat polisi alımı yapılacak,1,özel harekat polisi başvurusu yapılamıyor,1,özel harekat polisi başvurusuna erişemiyorum,1,özel harekat polisi olma şartları nelerdir,1,özel okul,1,para,1,para mı,1,Paradoks,1,Paragraf Sorusu Çözme Teknikleri,1,paranın gücü,1,platform,1,pmyo,1,polis,3,polis nasıl olunur,1,polis olmak için gereken şartlar nelerdir,1,polis olmak istiyorum,1,Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Açıklandı,1,Polis Özel Harekat Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir ?,1,Polis Özel Harekat Fiziki Yeterlilik Parkuru nasıl olacak ?,1,polis özel harekat nasıl olunur,1,polis özel harekat sınavı,1,Polis Özel Harekat Sınavı Hakkında Genel Bilgi,1,polis özel harekat yardım sayfası,1,polis özel harekatlık için istenen belgeler,1,pomem,2,pöh,1,pöh fiziki yeterlilik parkuru,1,pöh istenen belgeler,1,pöh nasıl olunur,1,pratik ingilizce öğrenmek,1,primavera,1,Psikoloji Bölümü Tanıtımı,1,puan türleri,4,rapor,1,rehberlik,21,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nasıl bir bölümdür,1,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nedir,1,reklam,7,Resmi Gazete,1,Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tanıtımı,1,sas nedir,1,sat,1,sat nedir,1,sat ve sas komandosu nasıl olunur,1,sat ve sas nasıl olunur,1,seviyeli sohbet,1,sinav takvimi 2017,1,sinav takvimi 2017 açıklandı,1,sohbet odaları,1,sohbet sitesi,1,staj,29,staj ilanları,1,Staj Sigortası,1,Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek,1,Staj Sigortası Emeklilik,1,Stephen Hawking,1,subay nasıl olunur,2,talaşlı,1,tanitim yazisi,16,tarih,3,telegram,1,teog nedir ?,1,teog sınavı,1,tercih,4,tercih edilen bölümler,1,tercih yaparken dikkat edilmesi,1,tercihte dikkat edilmesi gerekenler,1,tez,2,tezli lisans,1,tezsiz lisans,1,tıp bölümü,1,tıp bölümü tanıtımı,1,tıp fakültesi,2,tıp fakültesi için gereken net sayısı,1,tıp fakültesi kaç netle kazanılabilir,1,tm bölümleri,1,tm puanıyla tercih edilebilecek bölümler,1,tm-1 bölümleri,1,tm-2 bölümler,1,torpil,1,ts bölümleri,1,TS puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,ts-1 bölümleri,1,ts-2 bölümleri,1,tsk,2,TSK Önlisans Mezunu Bordo Bereli Alacak,1,Turizm ve Otel İşletmeciliği Staj Defterleri,1,Türk Edebiyatındaki Önemli Dergiler,1,türkçe konuları,1,Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Üniversiteler,1,türkiyede en çok tercih edilen 10 üniversite,1,türkiyenin en iyi üniversiteleri,1,tyt,11,Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi,1,udemy,1,ukrayna üniversitelerinde okumak,1,ulaştırma,1,Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi,1,universite bolumleri,33,Uygur Çelebi,1,üniversite,8,üniversite hazırlık,1,üniversite Hazırlık Telegram grubu,1,üniversite kayıt dondurma,1,üniversite sınavı,1,üniversite tercih,3,üniversite tercih rehberi,1,üniversite tercihi,1,üniversite tercihi nasıl yapılır,1,üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmadan önce bilinmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmak,1,Üniversitenin Anlatılamayan bölümleri,1,üretim staj defteri,1,vakıf üniversiteleri,8,verimli ders çalışma,1,Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları Nelerdir ?,1,yaratıcı,1,yaşlı bakımı bölümü,1,yaşlı bakımı nasıl bir bölümdür,1,yatay geçiş kimler yapabilir,1,yatay geçiş nasıl yapılır,1,yatay geçiş nedir,2,yatay geçiş şartları nelerdir,1,yazılım,1,ygs,17,YGS Coğrafya Konuları,1,YGS Felsefe Konuları,1,ygs fen bilimleri,1,ygs fen bilimleri konu ve soru dağılımı,1,YGS Fizik Konuları,1,ygs geometri ders konulari,1,ygs geometri konu ve soru dağılımı,1,YGS Geometri Konuları,1,ygs geometri sorular,1,ygs konuları,8,ygs konulari,1,ygs matematik,1,Ygs matematik konuları,2,ygs matematik soru ve konu dağılımları,1,ygs ne zaman olacak,1,ygs sosyal bilimler,1,ygs sosyal bilimler konu ve soru dağılımı,1,ygs sosyal bilimler konuları,1,YGS Tarih Konuları,1,ygs türkçe konuları,2,ygs türkçe konuları 2016-2017,1,ygs türkçe soru dağılımları,1,YGS'de En Çok Çıkan Konular,1,yks,31,yks edebiyat,2,yks telegram Grubu,1,yks tercih,6,yök,1,yunus polis,1,yunus polis nasıl olunur,1,yunus polis olmak istiyorum,1,yurt için gerekli eşyalar,1,yurt için gerekli malzemeler,1,yüksek kariyer,1,yüksek lisans,3,yüksek maaş,1,zabıta nasıl olunur,1,zam,1,Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı,1,Zootekni Bölümü,1,
ltr
item
Eğitim Destek: LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler
LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler
https://1.bp.blogspot.com/-TZLRsabGwH8/WC0CoWEhTzI/AAAAAAAAKXI/os5BWrIxjRoW_CNGMwTuGLOwS1XgWalNQCPcB/s1600/egitimdestek.org.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TZLRsabGwH8/WC0CoWEhTzI/AAAAAAAAKXI/os5BWrIxjRoW_CNGMwTuGLOwS1XgWalNQCPcB/s72-c/egitimdestek.org.jpg
Eğitim Destek
https://www.egitimdestek.org/2016/11/lys-edebiyat-sinavda-cikabilecek-onemli-bilgiler.html
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/2016/11/lys-edebiyat-sinavda-cikabilecek-onemli-bilgiler.html
true
5101758931147556569
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi. Herhangi bir yazı bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını Oku... Yanıtla Yanıtı Sil Sil By EV Sayfalar GÖNDERİLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLENLER: ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM GÖNDERİLER İsteğiniz ile ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dön... Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago iki ay önce İzleyiciler Takip et PREMİUM İÇERİK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN PAYLAŞIN. STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content